DataGridView.DataMemberChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość DataMember właściwości zostanie zmieniona.Occurs when value of the DataMember property changes.

public:
 event EventHandler ^ DataMemberChanged;
public event EventHandler DataMemberChanged;
member this.DataMemberChanged : EventHandler 
Public Custom Event DataMemberChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie tego elementu członkowskiego.The following code example demonstrates the use of this member. W tym przykładzie program obsługi zdarzeń raportuje wystąpienie DataMemberChanged zdarzenia.In the example, an event handler reports on the occurrence of the DataMemberChanged event. Ten raport pomaga dowiedzieć się, kiedy wystąpi zdarzenie i może pomóc w debugowaniu.This report helps you to learn when the event occurs and can assist you in debugging. Aby zgłosić wiele zdarzeń lub zdarzenia, które występują często, należy rozważyć zamianę MessageBox.Show Console.WriteLine lub dołączenie komunikatu do wielowierszowego TextBox .To report on multiple events or on events that occur frequently, consider replacing MessageBox.Show with Console.WriteLine or appending the message to a multiline TextBox.

Aby uruchomić przykładowy kod, wklej go do projektu zawierającego wystąpienie typu DataGridView o nazwie DataGridView1 .To run the example code, paste it into a project that contains an instance of type DataGridView named DataGridView1. Następnie upewnij się, że program obsługi zdarzeń jest skojarzony ze DataMemberChanged zdarzeniem.Then ensure that the event handler is associated with the DataMemberChanged event.

private void DataGridView1_DataMemberChanged(Object sender, EventArgs e) {

   MessageBox.Show("You are in the DataGridView.DataMemberChanged event.");
}
Private Sub DataGridView1_DataMemberChanged(sender as Object, e as EventArgs) _ 
     Handles DataGridView1.DataMemberChanged

   MessageBox.Show("You are in the DataGridView.DataMemberChanged event.")

End Sub

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy