DataGridView.FirstDisplayedScrollingColumnIndex Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia indeks kolumny, która jest pierwszą kolumną wyświetlaną w DataGridView .Gets or sets the index of the column that is the first column displayed on the DataGridView.

public:
 property int FirstDisplayedScrollingColumnIndex { int get(); void set(int value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int FirstDisplayedScrollingColumnIndex { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.FirstDisplayedScrollingColumnIndex : int with get, set
Public Property FirstDisplayedScrollingColumnIndex As Integer

Wartość właściwości

Int32

Indeks kolumny, która jest pierwszą kolumną wyświetlaną w DataGridView .The index of the column that is the first column displayed on the DataGridView.

Atrybuty

Wyjątki

Określona wartość w przypadku ustawienia tej właściwości jest mniejsza niż 0 lub większa niż liczba kolumn w kontrolce pomniejszonej o 1.The specified value when setting this property is less than 0 or greater than the number of columns in the control minus 1.

Określona wartość w przypadku ustawienia tej właściwości wskazuje kolumnę o Visible wartości właściwości false .The specified value when setting this property indicates a column with a Visible property value of false.

-lub--or- Określona wartość w przypadku ustawienia tej właściwości wskazuje kolumnę o Frozen wartości właściwości true .The specified value when setting this property indicates a column with a Frozen property value of true.

Dotyczy