DataGridView.FirstDisplayedScrollingRowIndex Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia indeks wiersza, który jest pierwszym wierszem wyświetlanym w DataGridView .Gets or sets the index of the row that is the first row displayed on the DataGridView.

public:
 property int FirstDisplayedScrollingRowIndex { int get(); void set(int value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int FirstDisplayedScrollingRowIndex { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.FirstDisplayedScrollingRowIndex : int with get, set
Public Property FirstDisplayedScrollingRowIndex As Integer

Wartość właściwości

Int32

Indeks wiersza, który jest pierwszym wierszem wyświetlanym w DataGridView .The index of the row that is the first row displayed on the DataGridView.

Atrybuty

Wyjątki

Określona wartość w przypadku ustawienia tej właściwości jest mniejsza niż 0 lub większa niż liczba wierszy w kontrolce pomniejszonej o 1.The specified value when setting this property is less than 0 or greater than the number of rows in the control minus 1.

Określona wartość, gdy ustawienie tej właściwości wskazuje wiersz z Visible wartością właściwości false .The specified value when setting this property indicates a row with a Visible property value of false.

-lub--or- Określona wartość w przypadku ustawienia tej właściwości wskazuje kolumnę o Frozen wartości właściwości true .The specified value when setting this property indicates a column with a Frozen property value of true.

Uwagi

Ustawienie tej właściwości wywołuje Scroll zdarzenie.Setting this property raises the Scroll event.

Dotyczy

Zobacz też