DataGridView.GetRowDisplayRectangle(Int32, Boolean) Metoda

Definicja

Zwraca prostokąt, który reprezentuje obszar wyświetlania dla wiersza, określony przez indeks wiersza.Returns the rectangle that represents the display area for a row, as determined by the row index.

public:
 System::Drawing::Rectangle GetRowDisplayRectangle(int rowIndex, bool cutOverflow);
public System.Drawing.Rectangle GetRowDisplayRectangle (int rowIndex, bool cutOverflow);
member this.GetRowDisplayRectangle : int * bool -> System.Drawing.Rectangle
Public Function GetRowDisplayRectangle (rowIndex As Integer, cutOverflow As Boolean) As Rectangle

Parametry

rowIndex
Int32

Indeks wiersza dla żądanej komórki.The row index for the desired cell.

cutOverflow
Boolean

true Aby zwrócić prostokąt wiersza widoczny w DataGridView granicach; false Aby zwrócić cały prostokąt wiersza.true to return the row rectangle visible in the DataGridView bounds; false to return the entire row rectangle.

Zwraca

Rectangle

RectangleReprezentuje prostokąt wyświetlania wiersza.The Rectangle that represents the display rectangle of the row.

Wyjątki

rowIndex nie jest w prawidłowym zakresie od 0 do liczby wierszy pomniejszonych o 1.rowIndex is not in the valid range of 0 to the number of rows minus 1.

Dotyczy