DataGridView.HorizontalScrollBar Właściwość

Definicja

Pobiera poziomy pasek przewijania formantu.Gets the horizontal scroll bar of the control.

protected:
 property System::Windows::Forms::ScrollBar ^ HorizontalScrollBar { System::Windows::Forms::ScrollBar ^ get(); };
protected System.Windows.Forms.ScrollBar HorizontalScrollBar { get; }
member this.HorizontalScrollBar : System.Windows.Forms.ScrollBar
Protected ReadOnly Property HorizontalScrollBar As ScrollBar

Wartość właściwości

ScrollBar

ScrollBarReprezentujący poziomy pasek przewijania.A ScrollBar representing the horizontal scroll bar.

Dotyczy