DataGridView.HorizontalScrollingOffset Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia liczbę pikseli, przez jaką kontrolka jest przewijana w poziomie.Gets or sets the number of pixels by which the control is scrolled horizontally.

public:
 property int HorizontalScrollingOffset { int get(); void set(int value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int HorizontalScrollingOffset { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.HorizontalScrollingOffset : int with get, set
Public Property HorizontalScrollingOffset As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba pikseli, przez jaką kontrolka jest przewijana w poziomie.The number of pixels by which the control is scrolled horizontally.

Atrybuty

Wyjątki

Określona wartość w przypadku ustawienia tej właściwości jest mniejsza niż 0.The specified value when setting this property is less than 0.

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje użycie tej właściwości.The following code example illustrates the use of this property. Ten przykład jest częścią większego przykładu dostępnego w sposób: Dostosowywanie wyglądu wierszy w kontrolce DataGridView Windows Forms.This example is part of a larger example available in How to: Customize the Appearance of Rows in the Windows Forms DataGridView Control.

// Paints the custom selection background for selected rows.
void dataGridView1_RowPrePaint(object sender,
    DataGridViewRowPrePaintEventArgs e)
{
  // Do not automatically paint the focus rectangle.
  e.PaintParts &= ~DataGridViewPaintParts.Focus;

  // Determine whether the cell should be painted
  // with the custom selection background.
  if ((e.State & DataGridViewElementStates.Selected) ==
        DataGridViewElementStates.Selected)
  {
    // Calculate the bounds of the row.
    Rectangle rowBounds = new Rectangle(
      this.dataGridView1.RowHeadersWidth, e.RowBounds.Top,
      this.dataGridView1.Columns.GetColumnsWidth(
        DataGridViewElementStates.Visible) -
      this.dataGridView1.HorizontalScrollingOffset + 1,
      e.RowBounds.Height);

    // Paint the custom selection background.
    using (Brush backbrush =
      new System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush(rowBounds,
        this.dataGridView1.DefaultCellStyle.SelectionBackColor,
        e.InheritedRowStyle.ForeColor,
        System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientMode.Horizontal))
    {
      e.Graphics.FillRectangle(backbrush, rowBounds);
    }
  }
}
' Paints the custom selection background for selected rows.
Sub dataGridView1_RowPrePaint(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As DataGridViewRowPrePaintEventArgs) _
  Handles dataGridView1.RowPrePaint

  ' Do not automatically paint the focus rectangle.
  e.PaintParts = e.PaintParts And Not DataGridViewPaintParts.Focus

  ' Determine whether the cell should be painted with the 
  ' custom selection background.
  If (e.State And DataGridViewElementStates.Selected) = _
    DataGridViewElementStates.Selected Then

    ' Calculate the bounds of the row.
    Dim rowBounds As New Rectangle( _
      Me.dataGridView1.RowHeadersWidth, e.RowBounds.Top, _
      Me.dataGridView1.Columns.GetColumnsWidth( _
      DataGridViewElementStates.Visible) - _
      Me.dataGridView1.HorizontalScrollingOffset + 1, _
      e.RowBounds.Height)

    ' Paint the custom selection background.
    Dim backbrush As New _
      System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush(rowBounds, _
      Me.dataGridView1.DefaultCellStyle.SelectionBackColor, _
      e.InheritedRowStyle.ForeColor, _
      System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientMode.Horizontal)
    Try
      e.Graphics.FillRectangle(backbrush, rowBounds)
    Finally
      backbrush.Dispose()
    End Try
  End If

End Sub

Dotyczy