DataGridView.OnCellEndEdit(DataGridViewCellEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi CellEndEdit zdarzenie.Raises the CellEndEdit event.

protected:
 virtual void OnCellEndEdit(System::Windows::Forms::DataGridViewCellEventArgs ^ e);
protected virtual void OnCellEndEdit (System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs e);
abstract member OnCellEndEdit : System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs -> unit
override this.OnCellEndEdit : System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnCellEndEdit (e As DataGridViewCellEventArgs)

Parametry

e
DataGridViewCellEventArgs

A DataGridViewCellEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DataGridViewCellEventArgs that contains the event data.

Wyjątki

Wartość ColumnIndex właściwości e jest większa niż liczba kolumn w kontrolce minus jeden.The value of the ColumnIndex property of e is greater than the number of columns in the control minus one.

-lub--or- Wartość RowIndex właściwości e jest większa niż liczba wierszy w kontrolce minus jeden.The value of the RowIndex property of e is greater than the number of rows in the control minus one.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnCellEndEditMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnCellEndEdit method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnCellEndEdit(DataGridViewCellEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnCellEndEdit(DataGridViewCellEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnCellEndEdit(DataGridViewCellEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnCellEndEdit(DataGridViewCellEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy