DataGridView.OnCellMouseUp(DataGridViewCellMouseEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi CellMouseUp zdarzenie.Raises the CellMouseUp event.

protected:
 virtual void OnCellMouseUp(System::Windows::Forms::DataGridViewCellMouseEventArgs ^ e);
protected virtual void OnCellMouseUp (System.Windows.Forms.DataGridViewCellMouseEventArgs e);
abstract member OnCellMouseUp : System.Windows.Forms.DataGridViewCellMouseEventArgs -> unit
override this.OnCellMouseUp : System.Windows.Forms.DataGridViewCellMouseEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnCellMouseUp (e As DataGridViewCellMouseEventArgs)

Parametry

e
DataGridViewCellMouseEventArgs

A DataGridViewCellMouseEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DataGridViewCellMouseEventArgs that contains the event data.

Wyjątki

Wartość ColumnIndex właściwości e jest większa niż liczba kolumn w kontrolce minus jeden.The value of the ColumnIndex property of e is greater than the number of columns in the control minus one.

-lub--or- Wartość RowIndex właściwości e jest większa niż liczba wierszy w kontrolce minus jeden.The value of the RowIndex property of e is greater than the number of rows in the control minus one.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnCellMouseUpMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnCellMouseUp method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnCellMouseUp(DataGridViewCellMouseEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnCellMouseUp(DataGridViewCellMouseEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnCellMouseUp(DataGridViewCellMouseEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnCellMouseUp(DataGridViewCellMouseEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy