DataGridView.OnColumnSortModeChanged(DataGridViewColumnEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi ColumnSortModeChanged zdarzenie.Raises the ColumnSortModeChanged event.

protected:
 virtual void OnColumnSortModeChanged(System::Windows::Forms::DataGridViewColumnEventArgs ^ e);
protected virtual void OnColumnSortModeChanged (System.Windows.Forms.DataGridViewColumnEventArgs e);
abstract member OnColumnSortModeChanged : System.Windows.Forms.DataGridViewColumnEventArgs -> unit
override this.OnColumnSortModeChanged : System.Windows.Forms.DataGridViewColumnEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnColumnSortModeChanged (e As DataGridViewColumnEventArgs)

Parametry

e
DataGridViewColumnEventArgs

A DataGridViewColumnEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DataGridViewColumnEventArgs that contains the event data.

Wyjątki

Kolumna wskazywana przez Column Właściwość e nie należy do tej DataGridView kontrolki.The column indicated by the Column property of e does not belong to this DataGridView control.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnColumnSortModeChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnColumnSortModeChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnColumnSortModeChanged(DataGridViewColumnEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnColumnSortModeChanged(DataGridViewColumnEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnColumnSortModeChanged(DataGridViewColumnEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnColumnSortModeChanged(DataGridViewColumnEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy