DataGridView.OnCurrentCellChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi CurrentCellChanged zdarzenie.Raises the CurrentCellChanged event.

protected:
 virtual void OnCurrentCellChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnCurrentCellChanged (EventArgs e);
abstract member OnCurrentCellChanged : EventArgs -> unit
override this.OnCurrentCellChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnCurrentCellChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnCurrentCellChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnCurrentCellChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnCurrentCellChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, OnCurrentCellChanged(EventArgs) Aby zarejestrowani pełnomocnicy otrzymywali zdarzenie.When overriding OnCurrentCellChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class' OnCurrentCellChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy