DataGridView.OnDataBindingComplete(DataGridViewBindingCompleteEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi DataBindingComplete zdarzenie.Raises the DataBindingComplete event.

protected:
 virtual void OnDataBindingComplete(System::Windows::Forms::DataGridViewBindingCompleteEventArgs ^ e);
protected virtual void OnDataBindingComplete (System.Windows.Forms.DataGridViewBindingCompleteEventArgs e);
abstract member OnDataBindingComplete : System.Windows.Forms.DataGridViewBindingCompleteEventArgs -> unit
override this.OnDataBindingComplete : System.Windows.Forms.DataGridViewBindingCompleteEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnDataBindingComplete (e As DataGridViewBindingCompleteEventArgs)

Parametry

e
DataGridViewBindingCompleteEventArgs

A DataGridViewBindingCompleteEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DataGridViewBindingCompleteEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Operacje powiązania są wykonywane, gdy dane są zmieniane, gdy CurrencyManager są używane.Binding operations occur when the data changes while a CurrencyManager is in use. Na przykład jeśli ListChanged wystąpi zdarzenie, zaktualizuje DataGridView jego widok i zgłosi DataBindingComplete zdarzenie po zakończeniu.For example, if a ListChanged event occurs, the DataGridView will update its view and raise the DataBindingComplete event when it is finished.

Dotyczy

Zobacz też