DataGridView.OnGridColorChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi GridColorChanged zdarzenie.Raises the GridColorChanged event.

protected:
 virtual void OnGridColorChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnGridColorChanged (EventArgs e);
abstract member OnGridColorChanged : EventArgs -> unit
override this.OnGridColorChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnGridColorChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnGridColorChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnGridColorChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnGridColorChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnGridColorChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnGridColorChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnGridColorChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy