DataGridView.OnHandleCreated(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi HandleCreated zdarzenie.Raises the HandleCreated event.

protected:
 override void OnHandleCreated(EventArgs ^ e);
protected override void OnHandleCreated (EventArgs e);
override this.OnHandleCreated : EventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnHandleCreated (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnHandleCreatedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnHandleCreated method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnHandleCreated(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnHandleCreated(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnHandleCreated(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnHandleCreated(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy