DataGridView.OnKeyUp(KeyEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi KeyUp zdarzenie.Raises the KeyUp event.

protected:
 override void OnKeyUp(System::Windows::Forms::KeyEventArgs ^ e);
protected override void OnKeyUp (System.Windows.Forms.KeyEventArgs e);
override this.OnKeyUp : System.Windows.Forms.KeyEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnKeyUp (e As KeyEventArgs)

Parametry

e
KeyEventArgs

A KeyEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A KeyEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnKeyUpMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnKeyUp method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnKeyUp(KeyEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnKeyUp(KeyEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnKeyUp(KeyEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnKeyUp(KeyEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy