DataGridView.OnLeave(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi Leave zdarzenie.Raises the Leave event.

protected:
 override void OnLeave(EventArgs ^ e);
protected override void OnLeave (EventArgs e);
override this.OnLeave : EventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnLeave (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnLeaveMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnLeave method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnLeave(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnLeave(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnLeave(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnLeave(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy