DataGridView.OnMouseMove(MouseEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi MouseMove zdarzenie.Raises the MouseMove event.

protected:
 override void OnMouseMove(System::Windows::Forms::MouseEventArgs ^ e);
protected override void OnMouseMove (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);
override this.OnMouseMove : System.Windows.Forms.MouseEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnMouseMove (e As MouseEventArgs)

Parametry

e
MouseEventArgs

A MouseEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A MouseEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnMouseMoveMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnMouseMove method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnMouseMove(MouseEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnMouseMove(MouseEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnMouseMove(MouseEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnMouseMove(MouseEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy