DataGridView.OnPaint(PaintEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi Paint zdarzenie.Raises the Paint event.

protected:
 override void OnPaint(System::Windows::Forms::PaintEventArgs ^ e);
protected override void OnPaint (System.Windows.Forms.PaintEventArgs e);
override this.OnPaint : System.Windows.Forms.PaintEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnPaint (e As PaintEventArgs)

Parametry

e
PaintEventArgs

A PaintEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A PaintEventArgs that contains the event data.

Wyjątki

Wszystkie wyjątki, które występują w tej metodzie, są ignorowane, chyba że są one następujące:Any exceptions that occur during this method are ignored unless they are one of the following:

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnPaintMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnPaint method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnPaint(PaintEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnPaint(PaintEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnPaint(PaintEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnPaint(PaintEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy