DataGridView.OnRowHeadersBorderStyleChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi RowHeadersBorderStyleChanged zdarzenie.Raises the RowHeadersBorderStyleChanged event.

protected:
 virtual void OnRowHeadersBorderStyleChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnRowHeadersBorderStyleChanged (EventArgs e);
abstract member OnRowHeadersBorderStyleChanged : EventArgs -> unit
override this.OnRowHeadersBorderStyleChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnRowHeadersBorderStyleChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnRowHeadersBorderStyleChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnRowHeadersBorderStyleChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnRowHeadersBorderStyleChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, OnRowHeadersBorderStyleChanged(EventArgs) Aby zarejestrowani pełnomocnicy otrzymywali zdarzenie.When overriding OnRowHeadersBorderStyleChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class' OnRowHeadersBorderStyleChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy