DataGridView.ProcessPriorKey(Keys) Metoda

Definicja

Przetwarza klawisz PAGE UP.Processes the PAGE UP key.

protected:
 bool ProcessPriorKey(System::Windows::Forms::Keys keyData);
protected bool ProcessPriorKey (System.Windows.Forms.Keys keyData);
member this.ProcessPriorKey : System.Windows.Forms.Keys -> bool
Protected Function ProcessPriorKey (keyData As Keys) As Boolean

Parametry

keyData
Keys

Bitowa kombinacja Keys wartości reprezentujących klucz lub klucze do przetworzenia.A bitwise combination of Keys values that represents the key or keys to process.

Zwraca

Boolean

true Jeśli klucz został przetworzony; w przeciwnym razie false .true if the key was processed; otherwise, false.

Wyjątki

Klawisz PAGE UP spowoduje, że kontrolka przekroczy tryb edycji, ale EditType Właściwość nowej bieżącej komórki nie wskazuje klasy, która dziedziczy z Control i implementuje IDataGridViewEditingControl .The PAGE UP key would cause the control to enter edit mode, but the EditType property of the new current cell does not indicate a class that derives from Control and implements IDataGridViewEditingControl.

Ta akcja spowodowałaby zatwierdzenie wartości komórki lub przejście do trybu edycji, ale w źródle danych wystąpił błąd, który uniemożliwia wykonanie akcji i nie ma obsługi dla tego DataError zdarzenia lub program obsługi ustawił ThrowException Właściwość na true .This action would commit a cell value or enter edit mode, but an error in the data source prevents the action and either there is no handler for the DataError event or the handler has set the ThrowException property to true.

Dotyczy