DataGridView.ProcessSpaceKey(Keys) Metoda

Definicja

Przetwarza SPACJę.Processes the SPACEBAR.

protected:
 bool ProcessSpaceKey(System::Windows::Forms::Keys keyData);
protected bool ProcessSpaceKey (System.Windows.Forms.Keys keyData);
member this.ProcessSpaceKey : System.Windows.Forms.Keys -> bool
Protected Function ProcessSpaceKey (keyData As Keys) As Boolean

Parametry

keyData
Keys

Jedna z Keys wartości reprezentujących klucz do przetworzenia.One of the Keys values that represents the key to process.

Zwraca

Boolean

true Jeśli klucz został przetworzony; w przeciwnym razie false .true if the key was processed; otherwise, false.

Dotyczy