DataGridView.RowsDefaultCellStyleChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie RowsDefaultCellStyle zmieniona.Occurs when the value of the RowsDefaultCellStyle property changes.

public:
 event EventHandler ^ RowsDefaultCellStyleChanged;
public event EventHandler RowsDefaultCellStyleChanged;
member this.RowsDefaultCellStyleChanged : EventHandler 
Public Custom Event RowsDefaultCellStyleChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie tego elementu członkowskiego.The following code example demonstrates the use of this member. W tym przykładzie program obsługi zdarzeń raportuje wystąpienie RowsDefaultCellStyleChanged zdarzenia.In the example, an event handler reports on the occurrence of the RowsDefaultCellStyleChanged event. Ten raport pomaga dowiedzieć się, kiedy wystąpi zdarzenie i może pomóc w debugowaniu.This report helps you to learn when the event occurs and can assist you in debugging. Aby zgłosić wiele zdarzeń lub zdarzenia, które występują często, należy rozważyć zamianę MessageBox.Show Console.WriteLine lub dołączenie komunikatu do wielowierszowego TextBox .To report on multiple events or on events that occur frequently, consider replacing MessageBox.Show with Console.WriteLine or appending the message to a multiline TextBox.

Aby uruchomić przykładowy kod, wklej go do projektu zawierającego wystąpienie typu DataGridView o nazwie DataGridView1 .To run the example code, paste it into a project that contains an instance of type DataGridView named DataGridView1. Następnie upewnij się, że program obsługi zdarzeń jest skojarzony ze RowsDefaultCellStyleChanged zdarzeniem.Then ensure that the event handler is associated with the RowsDefaultCellStyleChanged event.

private void DataGridView1_RowsDefaultCellStyleChanged(Object sender, EventArgs e) {

   MessageBox.Show("You are in the DataGridView.RowsDefaultCellStyleChanged event.");
}
Private Sub DataGridView1_RowsDefaultCellStyleChanged(sender as Object, e as EventArgs) _ 
     Handles DataGridView1.RowsDefaultCellStyleChanged

   MessageBox.Show("You are in the DataGridView.RowsDefaultCellStyleChanged event.")

End Sub

Uwagi

To zdarzenie występuje, gdy właściwość DataGridViewCellStyle zwracana przez RowsDefaultCellStyle Właściwość jest ustawiona na nową wartość lub gdy RowsDefaultCellStyle Właściwość jest ustawiona na nową DataGridViewCellStyle z co najmniej jedną wartością właściwości inną niż poprzedni obiekt stylu komórki.This event occurs when a property of the DataGridViewCellStyle returned by the RowsDefaultCellStyle property is set to a new value or when the RowsDefaultCellStyle property is set to a new DataGridViewCellStyle with at least one property value different than the previous cell style object.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też