DataGridView.SetBoundsCore(Int32, Int32, Int32, Int32, BoundsSpecified) Metoda

Definicja

protected:
 override void SetBoundsCore(int x, int y, int width, int height, System::Windows::Forms::BoundsSpecified specified);
protected override void SetBoundsCore (int x, int y, int width, int height, System.Windows.Forms.BoundsSpecified specified);
override this.SetBoundsCore : int * int * int * int * System.Windows.Forms.BoundsSpecified -> unit
Protected Overrides Sub SetBoundsCore (x As Integer, y As Integer, width As Integer, height As Integer, specified As BoundsSpecified)

Parametry

x
Int32

Nowa Left wartość właściwości formantu.The new Left property value of the control.

y
Int32

Nowa Top wartość właściwości formantu.The new Top property value of the control.

width
Int32

Nowa Width wartość właściwości formantu.The new Width property value of the control.

height
Int32

Nowa Height wartość właściwości formantu.The new Height property value of the control.

specified
BoundsSpecified

Bitowa kombinacja BoundsSpecified wartości.A bitwise combination of the BoundsSpecified values.

Wyjątki

Jedna lub obie wartości szerokości lub wysokości przekraczają wartość maksymalną 8 388 607.One or both of the width or height values exceeds the maximum value of 8,388,607.

Dotyczy