DataGridView.SetSelectedColumnCore(Int32, Boolean) Metoda

Definicja

Zmienia stan zaznaczenia kolumny o określonym indeksie.Changes the selection state of the column with the specified index.

protected:
 virtual void SetSelectedColumnCore(int columnIndex, bool selected);
protected virtual void SetSelectedColumnCore (int columnIndex, bool selected);
abstract member SetSelectedColumnCore : int * bool -> unit
override this.SetSelectedColumnCore : int * bool -> unit
Protected Overridable Sub SetSelectedColumnCore (columnIndex As Integer, selected As Boolean)

Parametry

columnIndex
Int32

Indeks kolumny.The index of the column.

selected
Boolean

true Aby zaznaczyć kolumnę; , false Aby anulować zaznaczenie kolumny.true to select the column; false to cancel the selection of the column.

Wyjątki

columnIndex jest mniejsza niż 0 lub większa niż liczba kolumn w kontrolce pomniejszonej o 1.columnIndex is less than 0 or greater than the number of columns in the control minus 1.

Uwagi

DataGridViewKontrolka używa tej metody za każdym razem, gdy zmienia stan zaznaczenia kolumny.The DataGridView control uses this method whenever it changes the selection state of a column. Stan zaznaczenia zostanie zmieniony bez względu na bieżącą SelectionMode wartość właściwości i bez zmiany CurrentCell wartości właściwości.The selection state changes without regard to the current SelectionMode property value, and without changing the CurrentCell property value. Jest to przydatne, gdy chcesz zaimplementować własne tryby wyboru.This is useful when you want to implement your own selection modes.

Dotyczy