DataGridView.SortOrder Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy elementy w DataGridView formancie są sortowane w kolejności rosnącej czy malejącej, czy nie są sortowane.Gets a value indicating whether the items in the DataGridView control are sorted in ascending or descending order, or are not sorted.

public:
 property System::Windows::Forms::SortOrder SortOrder { System::Windows::Forms::SortOrder get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.SortOrder SortOrder { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.SortOrder : System.Windows.Forms.SortOrder
Public ReadOnly Property SortOrder As SortOrder

Wartość właściwości

SortOrder

Jedna z SortOrder wartości.One of the SortOrder values.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia SortOrder właściwości w sortowaniu programistycznym.The following code example demonstrates how to use the SortOrder property in a programmatic sort.

private void sortButton_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
  // Check which column is selected, otherwise set NewColumn to null.
  DataGridViewColumn newColumn =
    dataGridView1.Columns.GetColumnCount(
    DataGridViewElementStates.Selected) == 1 ?
    dataGridView1.SelectedColumns[0] : null;

  DataGridViewColumn oldColumn = dataGridView1.SortedColumn;
  ListSortDirection direction;

  // If oldColumn is null, then the DataGridView is not currently sorted.
  if (oldColumn != null)
  {
    // Sort the same column again, reversing the SortOrder.
    if (oldColumn == newColumn &&
      dataGridView1.SortOrder == SortOrder.Ascending)
    {
      direction = ListSortDirection.Descending;
    }
    else
    {
      // Sort a new column and remove the old SortGlyph.
      direction = ListSortDirection.Ascending;
      oldColumn.HeaderCell.SortGlyphDirection = SortOrder.None;
    }
  }
  else
  {
    direction = ListSortDirection.Ascending;
  }

  // If no column has been selected, display an error dialog box.
  if (newColumn == null)
  {
    MessageBox.Show("Select a single column and try again.",
      "Error: Invalid Selection", MessageBoxButtons.OK,
      MessageBoxIcon.Error);
  }
  else
  {
    dataGridView1.Sort(newColumn, direction);
    newColumn.HeaderCell.SortGlyphDirection =
      direction == ListSortDirection.Ascending ?
      SortOrder.Ascending : SortOrder.Descending;
  }
}
Private Sub SortButton_Click(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As EventArgs) Handles sortButton.Click

  ' Check which column is selected, otherwise set NewColumn to Nothing.
  Dim newColumn As DataGridViewColumn
  If dataGridView1.Columns.GetColumnCount(DataGridViewElementStates _
    .Selected) = 1 Then
    newColumn = dataGridView1.SelectedColumns(0)
  Else
    newColumn = Nothing
  End If

  Dim oldColumn As DataGridViewColumn = dataGridView1.SortedColumn
  Dim direction As ListSortDirection

  ' If oldColumn is null, then the DataGridView is not currently sorted.
  If oldColumn IsNot Nothing Then

    ' Sort the same column again, reversing the SortOrder.
    If oldColumn Is newColumn AndAlso dataGridView1.SortOrder = _
      SortOrder.Ascending Then
      direction = ListSortDirection.Descending
    Else

      ' Sort a new column and remove the old SortGlyph.
      direction = ListSortDirection.Ascending
      oldColumn.HeaderCell.SortGlyphDirection = SortOrder.None
    End If
  Else
    direction = ListSortDirection.Ascending
  End If


  ' If no column has been selected, display an error dialog box.
  If newColumn Is Nothing Then
    MessageBox.Show("Select a single column and try again.", _
      "Error: Invalid Selection", MessageBoxButtons.OK, _
      MessageBoxIcon.Error)
  Else
    dataGridView1.Sort(newColumn, direction)
    If direction = ListSortDirection.Ascending Then
      newColumn.HeaderCell.SortGlyphDirection = SortOrder.Ascending
    Else
      newColumn.HeaderCell.SortGlyphDirection = SortOrder.Descending
    End If
  End If

End Sub

Uwagi

Ta właściwość służy do określenia, który Symbol sortowania pojawia się, gdy kolumna określona przez SortedColumn Właściwość ma SortMode wartość właściwości Automatic .This property is used to determine which sorting glyph appears when the column specified by the SortedColumn property has a SortMode property value of Automatic. Gdy kolumna ma SortMode wartość właściwości Programmatic , należy wyświetlić i ukryć Symbol sortowania samodzielnie przez SortGlyphDirection Właściwość.When the column has a SortMode property value of Programmatic, you must display and hide the sorting glyph yourself through the SortGlyphDirection property. Gdy kolumna ma SortMode wartość właściwości NotSortable , można wyświetlić Symbol sortowania, ale nie jest ona zarezerwowana dla tego elementu, jeśli rozmiar kolumny jest zmieniany automatycznie.When the column has a SortMode property value of NotSortable, you can display the sorting glyph, but space is not reserved for it if the column is automatically resized.

Uwaga

Wartość tej właściwości nie ma znaczenia, gdy sortujesz formant przy użyciu sortowania niestandardowego.The value of this property is not meaningful when you sort the control using custom sorting. Aby uzyskać więcej informacji na temat sortowania niestandardowego, zobacz Sort metodę i SortCompare zdarzenie.For more information about custom sorting, see the Sort method and the SortCompare event.

Dotyczy