DataGridView.StyleChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po zmianie stylu formantu.Occurs when the control style changes.

public:
 event EventHandler ^ StyleChanged;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler StyleChanged;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.StyleChanged : EventHandler 
Public Custom Event StyleChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler
Atrybuty

Uwagi

To zdarzenie nie jest istotne dla tego formantu.This event is not relevant to this control.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy