DataGridView.ISupportInitialize.BeginInit Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz BeginInit() .For a description of this member, see BeginInit().

 virtual void System.ComponentModel.ISupportInitialize.BeginInit() = System::ComponentModel::ISupportInitialize::BeginInit;
void ISupportInitialize.BeginInit ();
abstract member System.ComponentModel.ISupportInitialize.BeginInit : unit -> unit
override this.System.ComponentModel.ISupportInitialize.BeginInit : unit -> unit
Sub BeginInit () Implements ISupportInitialize.BeginInit

Implementuje

Wyjątki

Ta metoda została już wywołana dla tego formantu.This method has already been called for this control.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy DataGridView wystąpienie jest rzutowane do ISupportInitialize wystąpienia.It can be used only when the DataGridView instance is cast to an ISupportInitialize instance.

Dotyczy

Zobacz też