DataGridView.VerticalScrollBar Właściwość

Definicja

Pobiera pionowy pasek przewijania formantu.Gets the vertical scroll bar of the control.

protected:
 property System::Windows::Forms::ScrollBar ^ VerticalScrollBar { System::Windows::Forms::ScrollBar ^ get(); };
protected System.Windows.Forms.ScrollBar VerticalScrollBar { get; }
member this.VerticalScrollBar : System.Windows.Forms.ScrollBar
Protected ReadOnly Property VerticalScrollBar As ScrollBar

Wartość właściwości

ScrollBar

ScrollBarReprezentujący pionowy pasek przewijania.A ScrollBar representing the vertical scroll bar.

Dotyczy