DataGridViewBand.Finalize Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby skojarzone z pasmem.Releases the resources associated with the band.

!DataGridViewBand ()
~DataGridViewBand ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Uwagi

Ta metoda przesłania Finalize.This method overrides Finalize. Kod aplikacji nie powinien wywoływać tej metody; Metoda Finalize obiektu jest wywoływana automatycznie podczas wyrzucania elementów bezużytecznych, chyba że finalizacja przez moduł wyrzucania elementów bezużytecznych została wyłączona przez wywołanie metody SuppressFinalize.Application code should not call this method; an object's Finalize method is automatically invoked during garbage collection, unless finalization by the garbage collector has been disabled by a call to the SuppressFinalize method.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz finalizowanie metod i destruktorów, Oczyszczanie zasobów niezarządzanychi Zastępowanie metody Finalize.For more information, see Finalize Methods and Destructors, Cleaning Up Unmanaged Resources, and Overriding the Finalize Method.

Gdy wywoływana przez moduł wyrzucania elementów bezużytecznych, metoda wywołuje metodę Dispose.When called by the garbage collector, this method calls the Dispose method.

Dotyczy

Zobacz też