DataGridViewBand.InheritedStyle Właściwość

Definicja

Pobiera styl komórki obowiązujący w bieżącym paśmie, biorąc pod uwagę dziedziczenie stylu konta.Gets the cell style in effect for the current band, taking into account style inheritance.

public:
 virtual property System::Windows::Forms::DataGridViewCellStyle ^ InheritedStyle { System::Windows::Forms::DataGridViewCellStyle ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle InheritedStyle { get; }
member this.InheritedStyle : System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle
Public Overridable ReadOnly Property InheritedStyle As DataGridViewCellStyle

Wartość właściwości

DataGridViewCellStyle

DataGridViewCellStyle skojarzony z DataGridViewBand.A DataGridViewCellStyle associated with the DataGridViewBand. Wartość domyślna to null.The default is null.

Atrybuty

Uwagi

Implementacja tej właściwości w klasie DataGridViewBand zawsze zwraca null, ponieważ ta klasa bazowa nie może zawierać elementów.The implementation of this property in the DataGridViewBand class always returns null because this base class cannot contain elements.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dziedziczenia stylu, zobacz style komórek w kontrolce DataGridView Windows Forms.For more information about style inheritance, see Cell Styles in the Windows Forms DataGridView Control.

Dotyczy

Zobacz też