DataGridViewBand.ToString Metoda

Definicja

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący pasmo.Returns a string that represents the current band.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

String, która reprezentuje bieżący DataGridViewBand.A String that represents the current DataGridViewBand.

Uwagi

Ta metoda przesłania metodę Object.ToString.This method overrides the Object.ToString method. Zwrócony ciąg zawiera nazwę klasy i Właściwość Index.The returned string contains the class's name and Index property.

Dotyczy

Zobacz też