DataGridViewCell.ContentBounds Właściwość

Definicja

Pobiera prostokąt związany z obszarem zawartości komórki.Gets the bounding rectangle that encloses the cell's content area.

public:
 property System::Drawing::Rectangle ContentBounds { System::Drawing::Rectangle get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Drawing.Rectangle ContentBounds { get; }
member this.ContentBounds : System.Drawing.Rectangle
Public ReadOnly Property ContentBounds As Rectangle

Wartość właściwości

Rectangle, która wiąże zawartość komórki.The Rectangle that bounds the cell's contents.

Atrybuty

Wyjątki

Wiersz zawierający komórkę jest wierszem udostępnionym.The row containing the cell is a shared row.

lub-or-

Komórka jest komórką nagłówka kolumny.The cell is a column header cell.

Wartość właściwości ColumnIndex jest mniejsza niż 0, co oznacza, że komórka jest komórką nagłówka wiersza.The value of the ColumnIndex property is less than 0, indicating that the cell is a row header cell.

Uwagi

Zwrócony prostokąt zgłasza współrzędne klienta w pikselach.The returned rectangle reports client coordinates, in pixels.

Ta właściwość wywołuje metodę GetContentBounds, aby uzyskać jej wartość.This property calls the GetContentBounds method to get its value. Dla podstawowego typu DataGridViewCell ta wartość jest Empty.For the base DataGridViewCell type, this value is Empty.

Aby uzyskać prostokąt ograniczenia komórki, a nie zawartość komórki, użyj metody DataGridView.GetCellDisplayRectangle.To get the bounding rectangle of the cell rather than the cell contents, use the DataGridView.GetCellDisplayRectangle method.

Dotyczy

Zobacz też