DataGridViewCell.Displayed Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy komórka jest aktualnie wyświetlana na ekranie.Gets a value that indicates whether the cell is currently displayed on-screen.

public:
 virtual property bool Displayed { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool Displayed { get; }
member this.Displayed : bool
Public Overridable ReadOnly Property Displayed As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli komórka znajduje się na ekranie lub częściowo na ekranie; w przeciwnym razie false.true if the cell is on-screen or partially on-screen; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Użyj tej właściwości, aby określić, czy dana komórka została przesunięta poza ekran.Use this property to determine whether a particular cell has been scrolled off-screen.

Jeśli wartość właściwości Visible komórki jest false, ta właściwość zwróci również false.If the cell's Visible property value is false, this property will return false as well.

Dotyczy

Zobacz też