DataGridViewCell.DoubleClickUnsharesRow(DataGridViewCellEventArgs) Metoda

Definicja

Wskazuje, czy wiersz komórki będzie nieudostępniany po dwukrotnym kliknięciu komórki.Indicates whether the cell's row will be unshared when the cell is double-clicked.

protected:
 virtual bool DoubleClickUnsharesRow(System::Windows::Forms::DataGridViewCellEventArgs ^ e);
protected virtual bool DoubleClickUnsharesRow (System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs e);
abstract member DoubleClickUnsharesRow : System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs -> bool
override this.DoubleClickUnsharesRow : System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs -> bool
Protected Overridable Function DoubleClickUnsharesRow (e As DataGridViewCellEventArgs) As Boolean

Parametry

Zwraca

true, jeśli wiersz będzie nieudostępniony, w przeciwnym razie false.true if the row will be unshared, otherwise, false. Klasa bazowa DataGridViewCell zawsze zwraca false.The base DataGridViewCell class always returns false.

Uwagi

Metoda DoubleClickUnsharesRow jest wywoływana tuż przed metodą OnDoubleClick.The DoubleClickUnsharesRow method is called just before the OnDoubleClick method. Musi zwrócić true, jeśli wywołanie OnDoubleClick ma wpływ na Cofanie udostępniania wiersza komórki.It must return true if the call to OnDoubleClick has the effect of unsharing the cell's row. W przeciwnym razie powinna zwrócić false.Otherwise, it should return false.

Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania wierszy, zobacz najlepsze rozwiązania dotyczące skalowania Windows Forms formantu DataGridView.For more information about row sharing, see Best Practices for Scaling the Windows Forms DataGridView Control.

Dotyczy

Zobacz też