DataGridViewCell.IsInEditMode Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ta komórka jest obecnie edytowana.Gets a value indicating whether this cell is currently being edited.

public:
 property bool IsInEditMode { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsInEditMode { get; }
member this.IsInEditMode : bool
Public ReadOnly Property IsInEditMode As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli komórka jest w trybie edycji; w przeciwnym razie false.true if the cell is in edit mode; otherwise, false.

Atrybuty

Wyjątki

Wiersz zawierający komórkę jest wierszem udostępnionym.The row containing the cell is a shared row.

Uwagi

Ta właściwość jest przydatna podczas pracy bezpośrednio z wystąpieniami komórek.This property is useful when you are working directly with cell instances. Alternatywnie możesz użyć właściwości DataGridView.IsCurrentCellInEditMode.Alternatively, you can use the DataGridView.IsCurrentCellInEditMode property. Możesz również obsłużyć zdarzenie DataGridView.CellBeginEdit, aby określić, kiedy użytkownik przechodzi do trybu edycji.You can also handle the DataGridView.CellBeginEdit event to determine when the user enters edit mode.

Dotyczy

Zobacz też