DataGridViewCell.KeyEntersEditMode(KeyEventArgs) Metoda

Definicja

Określa, czy tryb edycji ma być uruchamiany na podstawie danego klucza.Determines if edit mode should be started based on the given key.

public:
 virtual bool KeyEntersEditMode(System::Windows::Forms::KeyEventArgs ^ e);
public virtual bool KeyEntersEditMode (System.Windows.Forms.KeyEventArgs e);
abstract member KeyEntersEditMode : System.Windows.Forms.KeyEventArgs -> bool
override this.KeyEntersEditMode : System.Windows.Forms.KeyEventArgs -> bool
Public Overridable Function KeyEntersEditMode (e As KeyEventArgs) As Boolean

Parametry

e
KeyEventArgs

KeyEventArgs, który reprezentuje klawisz, który został naciśnięty.A KeyEventArgs that represents the key that was pressed.

Zwraca

true, jeśli tryb edycji powinien być uruchomiony; w przeciwnym razie false.true if edit mode should be started; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Uwagi

Zastąp tę metodę, aby utworzyć niestandardową komórkę, którą można edytować.Override this method to create a custom cell that is editable.

Dotyczy

Zobacz też