DataGridViewCell.MouseLeaveUnsharesRow(Int32) Metoda

Definicja

Wskazuje, czy wiersz będzie nieudostępniony, gdy wskaźnik myszy opuści wiersz.Indicates whether a row will be unshared when the mouse pointer leaves the row.

protected:
 virtual bool MouseLeaveUnsharesRow(int rowIndex);
protected virtual bool MouseLeaveUnsharesRow (int rowIndex);
abstract member MouseLeaveUnsharesRow : int -> bool
override this.MouseLeaveUnsharesRow : int -> bool
Protected Overridable Function MouseLeaveUnsharesRow (rowIndex As Integer) As Boolean

Parametry

rowIndex
Int32

Indeks wiersza nadrzędnego komórki.The index of the cell's parent row.

Zwraca

true, jeśli wiersz będzie nieudostępniony, w przeciwnym razie false.true if the row will be unshared, otherwise, false. Klasa bazowa DataGridViewCell zawsze zwraca false.The base DataGridViewCell class always returns false.

Uwagi

Metoda MouseLeaveUnsharesRow jest wywoływana tuż przed metodą OnMouseLeave.The MouseLeaveUnsharesRow method is called just before the OnMouseLeave method. W klasach pochodnych musi zwrócić true, jeśli wywołanie OnMouseLeave ma wpływ na Cofanie udostępniania wiersza zawierającego komórkę.In derived classes, it must return true if the call to OnMouseLeave has the effect of unsharing the row containing the cell. W przeciwnym razie powinna zwrócić false.Otherwise, it should return false.

Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania wierszy, zobacz najlepsze rozwiązania dotyczące skalowania Windows Forms formantu DataGridView.For more information about row sharing, see Best Practices for Scaling the Windows Forms DataGridView Control.

Dotyczy

Zobacz też