DataGridViewCell.OnContentClick(DataGridViewCellEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy zostanie kliknięta zawartość komórki.Called when the cell's contents are clicked.

protected:
 virtual void OnContentClick(System::Windows::Forms::DataGridViewCellEventArgs ^ e);
protected virtual void OnContentClick (System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs e);
abstract member OnContentClick : System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs -> unit
override this.OnContentClick : System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnContentClick (e As DataGridViewCellEventArgs)

Parametry

e
DataGridViewCellEventArgs

DataGridViewCellEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A DataGridViewCellEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Ta metoda jest podobna do metody DataGridView.OnCellContentClick.This method is similar to the DataGridView.OnCellContentClick method. Jest on wywoływany w tych samych okolicznościach, w których zgłaszane jest zdarzenie DataGridView.CellContentClick, ale w rzeczywistości nie wywołuje zdarzenia.It is called in the same circumstances in which a DataGridView.CellContentClick event is raised, but it does not actually raise the event.

Dotyczy

Zobacz też