DataGridViewCell.OnEnter(Int32, Boolean) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy fokus jest przenoszony do komórki.Called when the focus moves to a cell.

protected:
 virtual void OnEnter(int rowIndex, bool throughMouseClick);
protected virtual void OnEnter (int rowIndex, bool throughMouseClick);
abstract member OnEnter : int * bool -> unit
override this.OnEnter : int * bool -> unit
Protected Overridable Sub OnEnter (rowIndex As Integer, throughMouseClick As Boolean)

Parametry

rowIndex
Int32

Indeks wiersza nadrzędnego komórki.The index of the cell's parent row.

throughMouseClick
Boolean

true, jeśli akcja użytkownika przeniesiono fokus do komórki; false, jeśli operacja programowa przeniesie fokus do komórki.true if a user action moved focus to the cell; false if a programmatic operation moved focus to the cell.

Uwagi

Ta metoda jest podobna do metody DataGridView.OnCellEnter.This method is similar to the DataGridView.OnCellEnter method. Jest on wywoływany w tych samych okolicznościach, w których zgłaszane jest zdarzenie DataGridView.CellEnter, ale w rzeczywistości nie wywołuje zdarzenia.It is called in the same circumstances in which an DataGridView.CellEnter event is raised, but it does not actually raise the event.

Dotyczy

Zobacz też