DataGridViewCell.OnMouseDown(DataGridViewCellMouseEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy użytkownik utrzymuje przycisk myszy, gdy wskaźnik znajduje się w komórce.Called when the user holds down a mouse button while the pointer is on a cell.

protected:
 virtual void OnMouseDown(System::Windows::Forms::DataGridViewCellMouseEventArgs ^ e);
protected virtual void OnMouseDown (System.Windows.Forms.DataGridViewCellMouseEventArgs e);
abstract member OnMouseDown : System.Windows.Forms.DataGridViewCellMouseEventArgs -> unit
override this.OnMouseDown : System.Windows.Forms.DataGridViewCellMouseEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnMouseDown (e As DataGridViewCellMouseEventArgs)

Parametry

e
DataGridViewCellMouseEventArgs

DataGridViewCellMouseEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A DataGridViewCellMouseEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Ta metoda jest podobna do metody DataGridView.OnCellMouseDown.This method is similar to the DataGridView.OnCellMouseDown method. Jest on wywoływany w tych samych okolicznościach, w których zgłaszane jest zdarzenie DataGridView.CellMouseDown, ale w rzeczywistości nie wywołuje zdarzenia.It is called in the same circumstances in which a DataGridView.CellMouseDown event is raised, but it does not actually raise the event.

Dotyczy

Zobacz też