DataGridViewCell.Selected Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy komórka została wybrana.Gets or sets a value indicating whether the cell has been selected.

public:
 virtual property bool Selected { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool Selected { get; set; }
member this.Selected : bool with get, set
Public Overridable Property Selected As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli komórka została wybrana; w przeciwnym razie false.true if the cell has been selected; otherwise, false.

Atrybuty

Wyjątki

Brak skojarzonych DataGridView podczas ustawiania tej właściwości.There is no associated DataGridView when setting this property.

lub-or- Wiersz będący właścicielem jest współużytkowany podczas ustawiania tej właściwości.The owning row is shared when setting this property.

Dotyczy

Zobacz też