DataGridViewCell.SetValue(Int32, Object) Metoda

Definicja

Ustawia wartość komórki.Sets the value of the cell.

protected:
 virtual bool SetValue(int rowIndex, System::Object ^ value);
protected virtual bool SetValue (int rowIndex, object value);
abstract member SetValue : int * obj -> bool
override this.SetValue : int * obj -> bool
Protected Overridable Function SetValue (rowIndex As Integer, value As Object) As Boolean

Parametry

rowIndex
Int32

Indeks wiersza nadrzędnego komórki.The index of the cell's parent row.

value
Object

Wartość komórki do ustawienia.The cell value to set.

Zwraca

true, jeśli wartość została ustawiona; w przeciwnym razie false.true if the value has been set; otherwise, false.

Wyjątki

rowIndex jest mniejsza niż 0 lub większa lub równa liczbie wierszy w DataGridViewnadrzędnym.rowIndex is less than 0 or greater than or equal to the number of rows in the parent DataGridView.

ColumnIndex jest mniejsza niż 0.ColumnIndex is less than 0.

Dotyczy

Zobacz też