DataGridViewCell.Tag Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt, który zawiera dodatkowe dane dotyczące komórki.Gets or sets the object that contains supplemental data about the cell.

public:
 property System::Object ^ Tag { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.StringConverter))]
public object Tag { get; set; }
member this.Tag : obj with get, set
Public Property Tag As Object

Wartość właściwości

Object, który zawiera dane o komórce.An Object that contains data about the cell. Wartość domyślna to null.The default is null.

Atrybuty

Uwagi

Dowolny typ pochodny klasy Object można przypisać do tej właściwości.Any type derived from the Object class can be assigned to this property. Właściwość Tag jest często używana do przechowywania danych, które są ściśle powiązane z wartością wyświetlaną w komórce.The Tag property is commonly used to store data that is closely associated with the value displayed by the cell.

Dotyczy

Zobacz też