DataGridViewCell.ToString Metoda

Definicja

Zwraca ciąg, który opisuje bieżący obiekt.Returns a string that describes the current object.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Ciąg reprezentujący bieżący obiekt.A string that represents the current object.

Uwagi

O ile nie zaznaczono inaczej, Metoda ToString dla wszystkich różnych typów komórek zwróci ciąg w postaci pokazanej w poniższym przykładzie kodu:Unless otherwise noted, the ToString method for all the various cell types will return a string of the form shown in the following code example:

Classname {RowIndex = #, ColumnIndex = #}

Dotyczy

Zobacz też