DataGridViewCellStyle.FormatProvider Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt używany do zapewniania formatowania wartości komórek specyficznych dla kultury DataGridView .Gets or sets the object used to provide culture-specific formatting of DataGridView cell values.

public:
 property IFormatProvider ^ FormatProvider { IFormatProvider ^ get(); void set(IFormatProvider ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public IFormatProvider FormatProvider { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.FormatProvider : IFormatProvider with get, set
Public Property FormatProvider As IFormatProvider

Wartość właściwości

IFormatProvider

IFormatProviderUżywane do formatowania komórek.An IFormatProvider used for cell formatting. Wartość domyślna to CurrentUICulture.The default is CurrentUICulture.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też