DataGridViewColumn Klasa

Definicja

Reprezentuje kolumnę w DataGridView kontrolce.Represents a column in a DataGridView control.

public ref class DataGridViewColumn : System::Windows::Forms::DataGridViewBand, IDisposable, System::ComponentModel::IComponent
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Forms.DataGridViewColumnConverter))]
public class DataGridViewColumn : System.Windows.Forms.DataGridViewBand, IDisposable, System.ComponentModel.IComponent
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Forms.DataGridViewColumnConverter))>]
type DataGridViewColumn = class
  inherit DataGridViewBand
  interface IComponent
  interface IDisposable
Public Class DataGridViewColumn
Inherits DataGridViewBand
Implements IComponent, IDisposable
Dziedziczenie
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy formularz systemu Windows z DataGridView i zestaw przycisków.The following code example creates a Windows Form with a DataGridView and a set of buttons. Każda etykieta przycisku zawiera opis operacji związanej z DataGridViewColumn właściwością, na przykład zamiany pierwszej i ostatniej kolumny (przy użyciu DisplayIndex Właściwości) lub zmiany tekstu nagłówka kolumny (przy użyciu HeaderText Właściwości).Each button label describes an operation related to a DataGridViewColumn property, such as swapping the first and last column (using the DisplayIndex property) or changing the text of a column header (using the HeaderText property). Kliknięcie przycisku powoduje zmianę skojarzonej właściwości DataGridViewColumn .Clicking a button changes the associated property of the DataGridViewColumn.

#using <System.Drawing.dll>
#using <System.dll>
#using <system.windows.forms.dll>

using namespace System;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Collections;
public ref class DataGridViewColumnDemo: public Form
{
private:

#pragma region S "set up form" 

public:
  DataGridViewColumnDemo()
  {
   Button1 = gcnew Button;
   Button2 = gcnew Button;
   Button3 = gcnew Button;
   Button4 = gcnew Button;
   Button5 = gcnew Button;
   Button6 = gcnew Button;
   Button7 = gcnew Button;
   Button8 = gcnew Button;
   Button9 = gcnew Button;
   Button10 = gcnew Button;
   FlowLayoutPanel1 = gcnew FlowLayoutPanel;
   thirdColumnHeader = L"Main Ingredients";
   boringMeatloaf = L"ground beef";
   boringMeatloafRanking = L"*";
   toolStripItem1 = gcnew ToolStripMenuItem;
   InitializeComponent();
   AddButton( Button1, L"Reset", gcnew EventHandler( this, &DataGridViewColumnDemo::ResetToDisorder ) );
   AddButton( Button2, L"Change Column 3 Header", gcnew EventHandler( this, &DataGridViewColumnDemo::ChangeColumn3Header ) );
   AddButton( Button3, L"Change Meatloaf Recipe", gcnew EventHandler( this, &DataGridViewColumnDemo::ChangeMeatloafRecipe ) );
   AddAdditionalButtons();
   InitializeDataGridView();
  }

  DataGridView^ dataGridView;
  Button^ Button1;
  Button^ Button2;
  Button^ Button3;
  Button^ Button4;
  Button^ Button5;
  Button^ Button6;
  Button^ Button7;
  Button^ Button8;
  Button^ Button9;
  Button^ Button10;
  FlowLayoutPanel^ FlowLayoutPanel1;

private:
  void InitializeComponent()
  {
   FlowLayoutPanel1->Location = Point(454,0);
   FlowLayoutPanel1->AutoSize = true;
   FlowLayoutPanel1->FlowDirection = FlowDirection::TopDown;
   AutoSize = true;
   ClientSize = System::Drawing::Size( 614, 360 );
   FlowLayoutPanel1->Name = L"flowlayoutpanel";
   Controls->Add( this->FlowLayoutPanel1 );
   Text = this->GetType()->Name;
  }


#pragma endregion 
#pragma region S " set up DataGridView " 
  String^ thirdColumnHeader;
  String^ boringMeatloaf;
  String^ boringMeatloafRanking;
  bool boringRecipe;
  bool shortMode;
  void InitializeDataGridView()
  {
   dataGridView = gcnew System::Windows::Forms::DataGridView;
   Controls->Add( dataGridView );
   dataGridView->Size = System::Drawing::Size( 300, 200 );
   
   // Create an unbound DataGridView by declaring a
   // column count.
   dataGridView->ColumnCount = 4;
   AdjustDataGridViewSizing();
   
   // Set the column header style.
   DataGridViewCellStyle^ columnHeaderStyle = gcnew DataGridViewCellStyle;
   columnHeaderStyle->BackColor = Color::Aqua;
   columnHeaderStyle->Font = gcnew System::Drawing::Font( L"Verdana",10,FontStyle::Bold );
   dataGridView->ColumnHeadersDefaultCellStyle = columnHeaderStyle;
   
   // Set the column header names.
   dataGridView->Columns[ 0 ]->Name = L"Recipe";
   dataGridView->Columns[ 1 ]->Name = L"Category";
   dataGridView->Columns[ 2 ]->Name = thirdColumnHeader;
   dataGridView->Columns[ 3 ]->Name = L"Rating";
   criteriaLabel = L"Column 3 sizing criteria: ";
   PostColumnCreation();
   
   // Populate the rows.
   array<String^>^row1 = gcnew array<String^>{
     L"Meatloaf",L"Main Dish",boringMeatloaf,boringMeatloafRanking
   };
   array<String^>^row2 = gcnew array<String^>{
     L"Key Lime Pie",L"Dessert",L"lime juice, evaporated milk",L"****"
   };
   array<String^>^row3 = gcnew array<String^>{
     L"Orange-Salsa Pork Chops",L"Main Dish",L"pork chops, salsa, orange juice",L"****"
   };
   array<String^>^row4 = gcnew array<String^>{
     L"Black Bean and Rice Salad",L"Salad",L"black beans, brown rice",L"****"
   };
   array<String^>^row5 = gcnew array<String^>{
     L"Chocolate Cheesecake",L"Dessert",L"cream cheese",L"***"
   };
   array<String^>^row6 = gcnew array<String^>{
     L"Black Bean Dip",L"Appetizer",L"black beans, sour cream",L"***"
   };
   array<Object^>^rows = gcnew array<Object^>{
     row1,row2,row3,row4,row5,row6
   };
   System::Collections::IEnumerator^ myEnum = rows->GetEnumerator();
   while ( myEnum->MoveNext() )
   {
     array<String^>^rowArray = safe_cast<array<String^>^>(myEnum->Current);
     dataGridView->Rows->Add( rowArray );
   }

   shortMode = false;
   boringRecipe = true;
  }

  void AddButton( Button^ button, String^ buttonLabel, EventHandler^ handler )
  {
   FlowLayoutPanel1->Controls->Add( button );
   button->TabIndex = FlowLayoutPanel1->Controls->Count;
   button->Text = buttonLabel;
   button->AutoSize = true;
   button->Click += handler;
  }

  void ResetToDisorder( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   Controls->Remove( dataGridView );
   dataGridView->~DataGridView();
   InitializeDataGridView();
  }

  void ChangeColumn3Header( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   Toggle( &shortMode );
   if ( shortMode )
   {
     dataGridView->Columns[ 2 ]->HeaderText = L"S";
   }
   else
   {
     dataGridView->Columns[ 2 ]->HeaderText = thirdColumnHeader;
   }
  }

  void Toggle( interior_ptr<Boolean> toggleThis )
  {
    *toggleThis = ! *toggleThis;
  }

  void ChangeMeatloafRecipe( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   Toggle( &boringRecipe );
   if ( boringRecipe )
   {
     SetMeatloaf( boringMeatloaf, boringMeatloafRanking );
   }
   else
   {
     String^ greatMeatloafRecipe = L"1 lb. lean ground beef, "
     L"1/2 cup bread crumbs, 1/4 cup ketchup,"
     L"1/3 tsp onion powder, "
     L"1 clove of garlic, 1/2 pack onion soup mix "
     L" dash of your favorite BBQ Sauce";
     SetMeatloaf( greatMeatloafRecipe, L"***" );
   }
  }

  void SetMeatloaf( String^ recipe, String^ rating )
  {
   dataGridView->Rows[ 0 ]->Cells[ 2 ]->Value = recipe;
   dataGridView->Rows[ 0 ]->Cells[ 3 ]->Value = rating;
  }


#pragma endregion 

public:
  static void Main()
  {
   Application::Run( gcnew DataGridViewColumnDemo );
  }


#pragma region S " demonstration code " 

private:
  void PostColumnCreation()
  {
   AddContextLabel();
   AddCriteriaLabel();
   CustomizeCellsInThirdColumn();
   AddContextMenu();
   SetDefaultCellInFirstColumn();
   ToolTips();
   dataGridView->CellMouseEnter += gcnew DataGridViewCellEventHandler( this, &DataGridViewColumnDemo::dataGridView_CellMouseEnter );
   dataGridView->AutoSizeColumnModeChanged += gcnew DataGridViewAutoSizeColumnModeEventHandler( this, &DataGridViewColumnDemo::dataGridView_AutoSizeColumnModeChanged );
  }

  String^ criteriaLabel;
  void AddCriteriaLabel()
  {
   AddLabelToPanelIfNotAlreadyThere( criteriaLabel, String::Concat( criteriaLabel, dataGridView->Columns[ 2 ]->AutoSizeMode, L"." ) );
  }

  void AddContextLabel()
  {
   String^ labelName = L"label";
   AddLabelToPanelIfNotAlreadyThere( labelName, L"Use shortcut menu to change cell color." );
  }

  void AddLabelToPanelIfNotAlreadyThere( String^ labelName, String^ labelText )
  {
   Label^ label;
   if ( FlowLayoutPanel1->Controls[ labelName ] == nullptr )
   {
     label = gcnew Label;
     label->AutoSize = true;
     label->Name = labelName;
     label->BackColor = Color::Bisque;
     FlowLayoutPanel1->Controls->Add( label );
   }
   else
   {
     label = dynamic_cast<Label^>(FlowLayoutPanel1->Controls[ labelName ]);
   }

   label->Text = labelText;
  }


  void CustomizeCellsInThirdColumn()
  {
   int thirdColumn = 2;
   DataGridViewColumn^ column = dataGridView->Columns[ thirdColumn ];
   DataGridViewCell^ cell = gcnew DataGridViewTextBoxCell;
   cell->Style->BackColor = Color::Wheat;
   column->CellTemplate = cell;
  }


  ToolStripMenuItem^ toolStripItem1;
  void AddContextMenu()
  {
   toolStripItem1->Text = L"Redden";
   toolStripItem1->Click += gcnew EventHandler( this, &DataGridViewColumnDemo::toolStripItem1_Click );
   System::Windows::Forms::ContextMenuStrip^ strip = gcnew System::Windows::Forms::ContextMenuStrip;
   IEnumerator^ myEnum = dataGridView->Columns->GetEnumerator();
   while ( myEnum->MoveNext() )
   {
     DataGridViewColumn^ column = safe_cast<DataGridViewColumn^>(myEnum->Current);
     column->ContextMenuStrip = strip;
     column->ContextMenuStrip->Items->Add( toolStripItem1 );
   }
  }

  DataGridViewCellEventArgs^ mouseLocation;

  // Change the cell's color.
  void toolStripItem1_Click( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*args*/ )
  {
   dataGridView->Rows[ mouseLocation->RowIndex ]->Cells[ mouseLocation->ColumnIndex ]->Style->BackColor = Color::Red;
  }


  // Deal with hovering over a cell.
  void dataGridView_CellMouseEnter( Object^ /*sender*/, DataGridViewCellEventArgs^ location )
  {
   mouseLocation = location;
  }


  void SetDefaultCellInFirstColumn()
  {
   DataGridViewColumn^ firstColumn = dataGridView->Columns[ 0 ];
   DataGridViewCellStyle^ cellStyle = gcnew DataGridViewCellStyle;
   cellStyle->BackColor = Color::Thistle;
   firstColumn->DefaultCellStyle = cellStyle;
  }


  void ToolTips()
  {
   DataGridViewColumn^ firstColumn = dataGridView->Columns[ 0 ];
   DataGridViewColumn^ thirdColumn = dataGridView->Columns[ 2 ];
   firstColumn->ToolTipText = L"This column uses a default cell.";
   thirdColumn->ToolTipText = L"This column uses a template cell."
   L" Style changes to one cell apply to all cells.";
  }


  void AddAdditionalButtons()
  {
   AddButton( Button4, L"Set Minimum Width of Column Two", gcnew EventHandler( this, &DataGridViewColumnDemo::Button4_Click ) );
   AddButton( Button5, L"Set Width of Column One", gcnew EventHandler( this, &DataGridViewColumnDemo::Button5_Click ) );
   AddButton( Button6, L"Autosize Third Column", gcnew EventHandler( this, &DataGridViewColumnDemo::Button6_Click ) );
   AddButton( Button7, L"Add Thick Vertical Edge", gcnew EventHandler( this, &DataGridViewColumnDemo::Button7_Click ) );
   AddButton( Button8, L"Style and Number Columns", gcnew EventHandler( this, &DataGridViewColumnDemo::Button8_Click ) );
   AddButton( Button9, L"Change Column Header Text", gcnew EventHandler( this, &DataGridViewColumnDemo::Button9_Click ) );
   AddButton( Button10, L"Swap First and Last Columns", gcnew EventHandler( this, &DataGridViewColumnDemo::Button10_Click ) );
  }

  void AdjustDataGridViewSizing()
  {
   dataGridView->ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode::AutoSize;
  }


  //Set the minimum width.
  void Button4_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   DataGridViewColumn^ column = dataGridView->Columns[ 1 ];
   column->MinimumWidth = 40;
  }


  // Set the width.
  void Button5_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   DataGridViewColumn^ column = dataGridView->Columns[ 0 ];
   column->Width = 60;
  }


  // AutoSize the third column.
  void Button6_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   DataGridViewColumn^ column = dataGridView->Columns[ 2 ];
   column->AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode::DisplayedCells;
  }


  // Set the vertical edge.
  void Button7_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   int thirdColumn = 2;
   
   //    int edgeThickness = 5;
   DataGridViewColumn^ column = dataGridView->Columns[ thirdColumn ];
   column->DividerWidth = 10;
  }


  // Style and number columns.
  void Button8_Click( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*args*/ )
  {
   DataGridViewCellStyle^ style = gcnew DataGridViewCellStyle;
   style->Alignment = DataGridViewContentAlignment::MiddleCenter;
   style->ForeColor = Color::IndianRed;
   style->BackColor = Color::Ivory;
   IEnumerator^ myEnum1 = dataGridView->Columns->GetEnumerator();
   while ( myEnum1->MoveNext() )
   {
     DataGridViewColumn^ column = safe_cast<DataGridViewColumn^>(myEnum1->Current);
     column->HeaderCell->Value = column->Index.ToString();
     column->HeaderCell->Style = style;
   }
  }


  // Change the text in the column header.
  void Button9_Click( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*args*/ )
  {
   IEnumerator^ myEnum2 = dataGridView->Columns->GetEnumerator();
   while ( myEnum2->MoveNext() )
   {
     DataGridViewColumn^ column = safe_cast<DataGridViewColumn^>(myEnum2->Current);
     column->HeaderText = String::Concat( L"Column ", column->Index.ToString() );
   }
  }


  // Swap the last column with the first.
  void Button10_Click( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*args*/ )
  {
   DataGridViewColumnCollection^ columnCollection = dataGridView->Columns;
   DataGridViewColumn^ firstDisplayedColumn = columnCollection->GetFirstColumn( DataGridViewElementStates::Visible );
   DataGridViewColumn^ lastDisplayedColumn = columnCollection->GetLastColumn( DataGridViewElementStates::Visible, DataGridViewElementStates::None );
   int firstColumn_sIndex = firstDisplayedColumn->DisplayIndex;
   firstDisplayedColumn->DisplayIndex = lastDisplayedColumn->DisplayIndex;
   lastDisplayedColumn->DisplayIndex = firstColumn_sIndex;
  }


  // Updated the criteria label.
  void dataGridView_AutoSizeColumnModeChanged( Object^ /*sender*/, DataGridViewAutoSizeColumnModeEventArgs^ args )
  {
   args->Column->DataGridView->Parent->Controls[ L"flowlayoutpanel" ]->Controls[ criteriaLabel ]->Text = String::Concat( criteriaLabel, args->Column->AutoSizeMode );
  }
#pragma endregion 

};

int main()
{
  DataGridViewColumnDemo::Main();
}

using System.Windows.Forms;
using System;
using System.Drawing;

public class DataGridViewColumnDemo : Form
{
  #region "set up form"
  public DataGridViewColumnDemo()
  {
    InitializeComponent();

    AddButton(Button1, "Reset",
      new EventHandler(ResetToDisorder));
    AddButton(Button2, "Change Column 3 Header",
      new EventHandler(ChangeColumn3Header));
    AddButton(Button3, "Change Meatloaf Recipe",
      new EventHandler(ChangeMeatloafRecipe));
    AddAdditionalButtons();

    InitializeDataGridView();
  }

  DataGridView dataGridView;
  Button Button1 = new Button();
  Button Button2 = new Button();
  Button Button3 = new Button();
  Button Button4 = new Button();
  Button Button5 = new Button();
  Button Button6 = new Button();
  Button Button7 = new Button();
  Button Button8 = new Button();
  Button Button9 = new Button();
  Button Button10 = new Button();
  FlowLayoutPanel FlowLayoutPanel1 = new FlowLayoutPanel();

  private void InitializeComponent()
  {
    FlowLayoutPanel1.Location = new Point(454, 0);
    FlowLayoutPanel1.AutoSize = true;
    FlowLayoutPanel1.FlowDirection = FlowDirection.TopDown;
    FlowLayoutPanel1.Name = "flowlayoutpanel";
    ClientSize = new System.Drawing.Size(614, 360);
    Controls.Add(this.FlowLayoutPanel1);
    Text = this.GetType().Name;
    AutoSize = true;
  }
  #endregion

  #region "set up DataGridView"

  private string thirdColumnHeader = "Main Ingredients";
  private string boringMeatloaf = "ground beef";
  private string boringMeatloafRanking = "*";
  private bool boringRecipe;
  private bool shortMode;

  private void InitializeDataGridView()
  {
    dataGridView = new System.Windows.Forms.DataGridView();
    Controls.Add(dataGridView);
    dataGridView.Size = new Size(300, 200);

    // Create an unbound DataGridView by declaring a
    // column count.
    dataGridView.ColumnCount = 4;
    AdjustDataGridViewSizing();

    // Set the column header style.
    DataGridViewCellStyle columnHeaderStyle =
      new DataGridViewCellStyle();
    columnHeaderStyle.BackColor = Color.Aqua;
    columnHeaderStyle.Font =
      new Font("Verdana", 10, FontStyle.Bold);
    dataGridView.ColumnHeadersDefaultCellStyle =
      columnHeaderStyle;

    // Set the column header names.
    dataGridView.Columns[0].Name = "Recipe";
    dataGridView.Columns[1].Name = "Category";
    dataGridView.Columns[2].Name = thirdColumnHeader;
    dataGridView.Columns[3].Name = "Rating";

    PostColumnCreation();

    // Populate the rows.
    string[] row1 = new string[]{"Meatloaf", 
                    "Main Dish", boringMeatloaf, boringMeatloafRanking};
    string[] row2 = new string[]{"Key Lime Pie", 
                    "Dessert", "lime juice, evaporated milk", "****"};
    string[] row3 = new string[]{"Orange-Salsa Pork Chops", 
                    "Main Dish", "pork chops, salsa, orange juice", "****"};
    string[] row4 = new string[]{"Black Bean and Rice Salad", 
                    "Salad", "black beans, brown rice", "****"};
    string[] row5 = new string[]{"Chocolate Cheesecake", 
                    "Dessert", "cream cheese", "***"};
    string[] row6 = new string[]{"Black Bean Dip", "Appetizer",
                    "black beans, sour cream", "***"};
    object[] rows = new object[] { row1, row2, row3, row4, row5, row6 };

    foreach (string[] rowArray in rows)
    {
      dataGridView.Rows.Add(rowArray);
    }

    shortMode = false;
    boringRecipe = true;
  }

  private void AddButton(Button button, string buttonLabel,
    EventHandler handler)
  {
    FlowLayoutPanel1.Controls.Add(button);
    button.TabIndex = FlowLayoutPanel1.Controls.Count;
    button.Text = buttonLabel;
    button.AutoSize = true;
    button.Click += handler;
  }

  private void ResetToDisorder(object sender, System.EventArgs e)
  {
    Controls.Remove(dataGridView);
    dataGridView.Dispose();
    InitializeDataGridView();
  }

  private void ChangeColumn3Header(object sender,
    System.EventArgs e)
  {
    Toggle(ref shortMode);
    if (shortMode)
    { dataGridView.Columns[2].HeaderText = "S"; }
    else
    { dataGridView.Columns[2].HeaderText = thirdColumnHeader; }
  }

  private static void Toggle(ref bool toggleThis)
  {
    toggleThis = !toggleThis;
  }

  private void ChangeMeatloafRecipe(object sender,
    System.EventArgs e)
  {
    Toggle(ref boringRecipe);
    if (boringRecipe)
    {
      SetMeatloaf(boringMeatloaf, boringMeatloafRanking);
    }
    else
    {
      string greatMeatloafRecipe =
        "1 lb. lean ground beef, " +
        "1/2 cup bread crumbs, 1/4 cup ketchup," +
        "1/3 tsp onion powder, " +
        "1 clove of garlic, 1/2 pack onion soup mix " +
        " dash of your favorite BBQ Sauce";
      SetMeatloaf(greatMeatloafRecipe, "***");
    }
  }

  private void SetMeatloaf(string recipe, string rating)
  {
    dataGridView.Rows[0].Cells[2].Value = recipe;
    dataGridView.Rows[0].Cells[3].Value = rating;
  }
  #endregion

  #region "demonstration code"
  private void PostColumnCreation()
  {
    AddContextLabel();
    AddCriteriaLabel();
    CustomizeCellsInThirdColumn();
    AddContextMenu();
    SetDefaultCellInFirstColumn();
    ToolTips();

    dataGridView.CellMouseEnter +=
      dataGridView_CellMouseEnter;
    dataGridView.AutoSizeColumnModeChanged +=
      dataGridView_AutoSizeColumnModeChanged;
  }

  private string criteriaLabel = "Column 3 sizing criteria: ";
  private void AddCriteriaLabel()
  {
    AddLabelToPanelIfNotAlreadyThere(criteriaLabel,
      criteriaLabel +
      dataGridView.Columns[2].AutoSizeMode.ToString() +
      ".");
  }

  private void AddContextLabel()
  {
    string labelName = "label";
    AddLabelToPanelIfNotAlreadyThere(labelName,
      "Use shortcut menu to change cell color.");
  }

  private void AddLabelToPanelIfNotAlreadyThere(
    string labelName, string labelText)
  {
    Label label;
    if (FlowLayoutPanel1.Controls[labelName] == null)
    {
      label = new Label();
      label.AutoSize = true;
      label.Name = labelName;
      label.BackColor = Color.Bisque;
      FlowLayoutPanel1.Controls.Add(label);
    }
    else
    {
      label = (Label)FlowLayoutPanel1.Controls[labelName];
    }
    label.Text = labelText;
  }

  private void CustomizeCellsInThirdColumn()
  {
    int thirdColumn = 2;
    DataGridViewColumn column =
      dataGridView.Columns[thirdColumn];
    DataGridViewCell cell = new DataGridViewTextBoxCell();

    cell.Style.BackColor = Color.Wheat;
    column.CellTemplate = cell;
  }

  ToolStripMenuItem toolStripItem1 = new ToolStripMenuItem();

  private void AddContextMenu()
  {
    toolStripItem1.Text = "Redden";
    toolStripItem1.Click += new EventHandler(toolStripItem1_Click);
    ContextMenuStrip strip = new ContextMenuStrip();
    foreach (DataGridViewColumn column in dataGridView.Columns)
    {

      column.ContextMenuStrip = strip;
      column.ContextMenuStrip.Items.Add(toolStripItem1);
    }
  }

  private DataGridViewCellEventArgs mouseLocation;

  // Change the cell's color.
  private void toolStripItem1_Click(object sender, EventArgs args)
  {
    dataGridView.Rows[mouseLocation.RowIndex]
      .Cells[mouseLocation.ColumnIndex].Style.BackColor
      = Color.Red;
  }

  // Deal with hovering over a cell.
  private void dataGridView_CellMouseEnter(object sender,
    DataGridViewCellEventArgs location)
  {
    mouseLocation = location;
  }

  private void SetDefaultCellInFirstColumn()
  {
    DataGridViewColumn firstColumn = dataGridView.Columns[0];
    DataGridViewCellStyle cellStyle =
      new DataGridViewCellStyle();
    cellStyle.BackColor = Color.Thistle;

    firstColumn.DefaultCellStyle = cellStyle;
  }

  private void ToolTips()
  {
    DataGridViewColumn firstColumn = dataGridView.Columns[0];
    DataGridViewColumn thirdColumn = dataGridView.Columns[2];
    firstColumn.ToolTipText =
      "This column uses a default cell.";
    thirdColumn.ToolTipText =
      "This column uses a template cell." +
      " Style changes to one cell apply to all cells.";
  }

  private void AddAdditionalButtons()
  {
    AddButton(Button4, "Set Minimum Width of Column Two",
      new EventHandler(Button4_Click));
    AddButton(Button5, "Set Width of Column One",
      new EventHandler(Button5_Click));
    AddButton(Button6, "Autosize Third Column",
      new EventHandler(Button6_Click));
    AddButton(Button7, "Add Thick Vertical Edge",
      new EventHandler(Button7_Click));
    AddButton(Button8, "Style and Number Columns",
      new EventHandler(Button8_Click));
    AddButton(Button9, "Change Column Header Text",
      new EventHandler(Button9_Click));
    AddButton(Button10, "Swap First and Last Columns",
      new EventHandler(Button10_Click));
  }

  private void AdjustDataGridViewSizing()
  {
    dataGridView.ColumnHeadersHeightSizeMode = 
      DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
  }

  //Set the minimum width.
  private void Button4_Click(object sender,
    System.EventArgs e)
  {
    DataGridViewColumn column = dataGridView.Columns[1];
    column.MinimumWidth = 40;
  }

  // Set the width.
  private void Button5_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
    DataGridViewColumn column = dataGridView.Columns[0];
    column.Width = 60;
  }

  // AutoSize the third column.
  private void Button6_Click(object sender,
    System.EventArgs e)
  {
    DataGridViewColumn column = dataGridView.Columns[2];
    column.AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.DisplayedCells;
  }

  // Set the vertical edge.
  private void Button7_Click(object sender,
    System.EventArgs e)
  {
    int thirdColumn = 2;
    DataGridViewColumn column =
      dataGridView.Columns[thirdColumn];
    column.DividerWidth = 10;
  }

  // Style and number columns.
  private void Button8_Click(object sender,
    EventArgs args)
  {
    DataGridViewCellStyle style = new DataGridViewCellStyle();
    style.Alignment =
      DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter;
    style.ForeColor = Color.IndianRed;
    style.BackColor = Color.Ivory;

    foreach (DataGridViewColumn column in dataGridView.Columns)
    {
      column.HeaderCell.Value = column.Index.ToString();
      column.HeaderCell.Style = style;
    }
  }

  // Change the text in the column header.
  private void Button9_Click(object sender,
    EventArgs args)
  {
    foreach (DataGridViewColumn column in dataGridView.Columns)
    {

      column.HeaderText = String.Concat("Column ",
        column.Index.ToString());
    }
  }

  // Swap the last column with the first.
  private void Button10_Click(object sender, EventArgs args)
  {
    DataGridViewColumnCollection columnCollection = dataGridView.Columns;

    DataGridViewColumn firstVisibleColumn =
      columnCollection.GetFirstColumn(DataGridViewElementStates.Visible);
    DataGridViewColumn lastVisibleColumn =
      columnCollection.GetLastColumn(
        DataGridViewElementStates.Visible, DataGridViewElementStates.None);

    int firstColumn_sIndex = firstVisibleColumn.DisplayIndex;
    firstVisibleColumn.DisplayIndex = lastVisibleColumn.DisplayIndex;
    lastVisibleColumn.DisplayIndex = firstColumn_sIndex;
  }

  // Updated the criteria label.
  private void dataGridView_AutoSizeColumnModeChanged(object sender,
    DataGridViewAutoSizeColumnModeEventArgs args)
  {
    args.Column.DataGridView.Parent.
      Controls["flowlayoutpanel"].Controls[criteriaLabel].
      Text = criteriaLabel
      + args.Column.AutoSizeMode.ToString();
  }
  #endregion

  [STAThreadAttribute()]
  public static void Main()
  {
    Application.Run(new DataGridViewColumnDemo());
  }
}
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Drawing

Public Class DataGridViewColumnDemo
  Inherits Form

#Region "set up form"
  Public Sub New()
    InitializeComponent()

    AddButton(Button1, "Reset")
    AddButton(Button2, "Change Column 3 Header")
    AddButton(Button3, "Change Meatloaf Recipe")
    AddAdditionalButtons()
  End Sub

  Friend WithEvents dataGridView As DataGridView
  Friend WithEvents Button1 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button2 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button3 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button4 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button5 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button6 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button7 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button8 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button9 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button10 As Button = New Button()
  Friend WithEvents FlowLayoutPanel1 As FlowLayoutPanel _
    = New FlowLayoutPanel()

  Private Sub InitializeComponent()
    FlowLayoutPanel1.Location = New Point(454, 0)
    FlowLayoutPanel1.AutoSize = True
    FlowLayoutPanel1.FlowDirection = FlowDirection.TopDown
    FlowLayoutPanel1.Name = "flowlayoutpanel"
    ClientSize = New System.Drawing.Size(614, 360)
    Controls.Add(FlowLayoutPanel1)
    Text = Me.GetType.Name
    AutoSize = True
  End Sub
#End Region

#Region "set up DataGridView"
  Private thirdColumnHeader As String = "Main Ingredients"
  Private boringMeatloaf As String = "ground beef"
  Private boringMeatloafRanking As String = "*"
  Private boringRecipe As Boolean
  Private shortMode As Boolean

  Private Sub InitializeDataGridView(ByVal ignored As Object, _
  ByVal ignoredToo As EventArgs) Handles Me.Load

    dataGridView = New System.Windows.Forms.DataGridView
    Controls.Add(dataGridView)
    dataGridView.Size = New Size(300, 200)

    ' Create an unbound DataGridView by declaring a
    ' column count.
    dataGridView.ColumnCount = 4
    AdjustDataGridViewSizing()

    ' Set the column header style.
    Dim columnHeaderStyle As New DataGridViewCellStyle
    columnHeaderStyle.BackColor = Color.Aqua
    columnHeaderStyle.Font = _
      New Font("Verdana", 10, FontStyle.Bold)
    dataGridView.ColumnHeadersDefaultCellStyle = _
      columnHeaderStyle

    ' Set the column header names.
    dataGridView.Columns(0).Name = "Recipe"
    dataGridView.Columns(1).Name = "Category"
    dataGridView.Columns(2).Name = thirdColumnHeader
    dataGridView.Columns(3).Name = "Rating"

    PostColumnCreation()

    ' Populate the rows.
    Dim row1 As String() = New String() _
      {"Meatloaf", "Main Dish", boringMeatloaf, _
      boringMeatloafRanking}
    Dim row2 As String() = New String() _
      {"Key Lime Pie", "Dessert", _
      "lime juice, evaporated milk", _
      "****"}
    Dim row3 As String() = New String() _
      {"Orange-Salsa Pork Chops", "Main Dish", _
      "pork chops, salsa, orange juice", "****"}
    Dim row4 As String() = New String() _
      {"Black Bean and Rice Salad", "Salad", _
      "black beans, brown rice", _
      "****"}
    Dim row5 As String() = New String() _
      {"Chocolate Cheesecake", "Dessert", "cream cheese", _
      "***"}
    Dim row6 As String() = New String() _
      {"Black Bean Dip", "Appetizer", _
      "black beans, sour cream", _
        "***"}
    Dim rows As Object() = New Object() {row1, row2, _
      row3, row4, row5, row6}

    Dim rowArray As String()
    For Each rowArray In rows
      dataGridView.Rows.Add(rowArray)
    Next

    shortMode = False
    boringRecipe = True
  End Sub

  Private Sub AddButton(ByVal button As Button, _
    ByVal buttonLabel As String)

    FlowLayoutPanel1.Controls.Add(button)
    button.TabIndex = FlowLayoutPanel1.Controls.Count
    button.Text = buttonLabel
    button.AutoSize = True
  End Sub

  Private Sub ResetToDisorder(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) _
    Handles Button1.Click
    Controls.Remove(dataGridview)
    dataGridView.Dispose()
    InitializeDataGridView(Nothing, Nothing)
  End Sub

  Private Sub ChangeColumn3Header(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) _
    Handles Button2.Click

    Toggle(shortMode)
    If shortMode Then dataGridView.Columns(2).HeaderText = _
      "S" _
      Else dataGridView.Columns(2).HeaderText = _
        thirdColumnHeader
  End Sub

  Private Shared Sub Toggle(ByRef toggleThis As Boolean)
    toggleThis = Not toggleThis
  End Sub

  Private Sub ChangeMeatloafRecipe(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) _
    Handles Button3.Click

    Toggle(boringRecipe)
    If boringRecipe Then
      SetMeatloaf(boringMeatloaf, boringMeatloafRanking)
    Else
      Dim greatMeatloafRecipe As String = "1 lb. lean ground beef, " _
        & "1/2 cup bread crumbs, 1/4 cup ketchup," _
        & "1/3 tsp onion powder, " _
        & "1 clove of garlic, 1/2 pack onion soup mix " _
        & " dash of your favorite BBQ Sauce"
      SetMeatloaf(greatMeatloafRecipe, "***")
    End If
  End Sub

  Private Sub SetMeatloaf(ByVal recipe As String, _
    ByVal rating As String)

    dataGridView.Rows(0).Cells(2).Value = recipe
    dataGridView.Rows(0).Cells(3).Value = rating
  End Sub
#End Region

#Region "demonstration code"
  Private Sub PostColumnCreation()
    AddContextLabel()
    AddCriteriaLabel()
    CustomizeCellsInThirdColumn()
    AddContextMenu()
    SetDefaultCellInFirstColumn()
    ToolTips()
  End Sub

  Private criteriaLabel As String = "Column 3 sizing criteria: "
  Private Sub AddCriteriaLabel()
    AddLabelToPanelIfNotAlreadyThere(criteriaLabel, _
      criteriaLabel & _
      dataGridView.Columns(2).AutoSizeMode.ToString() _
      & ".")
  End Sub

  Private Sub AddContextLabel()
    Dim labelName As String = "label"
    AddLabelToPanelIfNotAlreadyThere(labelName, _
      "Use shortcut menu to change cell color.")
  End Sub

  Private Sub AddLabelToPanelIfNotAlreadyThere( _
  ByVal labelName As String, _
  ByVal labelText As String)

    Dim label As Label
    If FlowLayoutPanel1.Controls(labelName) Is Nothing Then
      label = New Label()
      label.AutoSize = True
      label.Name = labelName
      label.BackColor = Color.Bisque
      FlowLayoutPanel1.Controls.Add(label)
    Else
      label = CType(FlowLayoutPanel1.Controls(labelName), Label)
    End If
    label.Text = labelText
  End Sub

  Private Sub CustomizeCellsInThirdColumn()

    Dim thirdColumn As Integer = 2
    Dim column As DataGridViewColumn = _
      dataGridView.Columns(thirdColumn)
    Dim cell As DataGridViewCell = _
      New DataGridViewTextBoxCell()

    cell.Style.BackColor = Color.Wheat
    column.CellTemplate = cell
  End Sub

  WithEvents toolStripItem1 As New ToolStripMenuItem()

  Private Sub AddContextMenu()
    toolStripItem1.Text = "Redden"
    Dim strip As New ContextMenuStrip()
    For Each column As DataGridViewColumn _
      In dataGridView.Columns()

      column.ContextMenuStrip = strip
      column.ContextMenuStrip.Items.Add(toolStripItem1)
    Next
  End Sub
  ' Change the cell's color.
  Private Sub toolStripItem1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal args As EventArgs) _
    Handles toolStripItem1.Click

    dataGridView.Rows(mouseLocation.RowIndex) _
      .Cells(mouseLocation.ColumnIndex) _
      .Style.BackColor = Color.Red
  End Sub

  Private mouseLocation As DataGridViewCellEventArgs

  ' Deal with hovering over a cell.
  Private Sub dataGridView_CellMouseEnter(ByVal sender As Object, _
    ByVal location As DataGridViewCellEventArgs) _
    Handles DataGridView.CellMouseEnter

    mouseLocation = location
  End Sub

  Private Sub SetDefaultCellInFirstColumn()
    Dim firstColumn As DataGridViewColumn = _
      dataGridView.Columns(0)
    Dim cellStyle As DataGridViewCellStyle = _
      New DataGridViewCellStyle()
    cellStyle.BackColor = Color.Thistle

    firstColumn.DefaultCellStyle = cellStyle
  End Sub

  Private Sub ToolTips()
    Dim firstColumn As DataGridViewColumn = _
      dataGridView.Columns(0)
    Dim thirdColumn As DataGridViewColumn = _
      dataGridView.Columns(2)
    firstColumn.ToolTipText = _
      "This is column uses a default cell."
    thirdColumn.ToolTipText = _
      "This is column uses a template cell." _
      & " Changes to one cell's style changes them all."
  End Sub

  Private Sub AddAdditionalButtons()
    AddButton(Button4, "Set Minimum Width of Column Two")
    AddButton(Button5, "Set Width of Column One")
    AddButton(Button6, "Autosize Third Column")
    AddButton(Button7, "Add Thick Vertical Edge")
    AddButton(Button8, "Style and Number Columns")
    AddButton(Button9, "Change Column Header Text")
    AddButton(Button10, "Swap First and Last Columns")
  End Sub

  Private Sub AdjustDataGridViewSizing()
    dataGridView.ColumnHeadersHeightSizeMode = _
      DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize
  End Sub

  'Set the minimum width.
  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click

    Dim column As DataGridViewColumn = dataGridView.Columns(1)
    column.MinimumWidth = 40
  End Sub

  ' Set the width.
  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click

    Dim column As DataGridViewColumn = dataGridView.Columns(0)
    column.Width = 60
  End Sub

  ' AutoSize the third column.
  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click

    Dim column As DataGridViewColumn = dataGridView.Columns(2)
    column.AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.DisplayedCells
  End Sub

  ' Set the vertical edge.
  Private Sub Button7_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click

    Dim thirdColumn As Integer = 2
    Dim column As DataGridViewColumn = _
      dataGridView.Columns(thirdColumn)
    column.DividerWidth = 10

  End Sub

  ' Style and number columns.
  Private Sub Button8_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal args As EventArgs) Handles Button8.Click

    Dim style As DataGridViewCellStyle = _
      New DataGridViewCellStyle()
    style.Alignment = _
      DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
    style.ForeColor = Color.IndianRed
    style.BackColor = Color.Ivory

    For Each column As DataGridViewColumn _
      In dataGridView.Columns

      column.HeaderCell.Value = _
        column.Index.ToString
      column.HeaderCell.Style = style
    Next
  End Sub

  ' Change the text in the column header.
  Private Sub Button9_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal args As EventArgs) Handles Button9.Click

    For Each column As DataGridViewColumn _
      In dataGridView.Columns

      column.HeaderText = String.Concat("Column ", _
        column.Index.ToString)
    Next
  End Sub

  ' Swap the last column with the first.
  Private Sub Button10_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal args As EventArgs) Handles Button10.Click

    Dim columnCollection As DataGridViewColumnCollection = _
      dataGridView.Columns

    Dim firstVisibleColumn As DataGridViewColumn = _
      columnCollection.GetFirstColumn(DataGridViewElementStates.Visible)
    Dim lastVisibleColumn As DataGridViewColumn = _
      columnCollection.GetLastColumn(DataGridViewElementStates.Visible, _
      Nothing)

    Dim firstColumn_sIndex As Integer = firstVisibleColumn.DisplayIndex
    firstVisibleColumn.DisplayIndex = _
      lastVisibleColumn.DisplayIndex
    lastVisibleColumn.DisplayIndex = firstColumn_sIndex
  End Sub

  ' Updated the criteria label.
  Private Sub dataGridView_AutoSizeColumnCriteriaChanged( _
    ByVal sender As Object, _
    ByVal args As DataGridViewAutoSizeColumnModeEventArgs) _
    Handles DataGridView.AutoSizeColumnModeChanged

    args.Column.DataGridView.Parent. _
    Controls("flowlayoutpanel"). _
    Controls(criteriaLabel).Text = _
      criteriaLabel & args.Column.AutoSizeMode.ToString
  End Sub
#End Region

  <STAThreadAttribute()> _
  Public Shared Sub Main()
    Application.Run(New DataGridViewColumnDemo())
  End Sub

End Class

Uwagi

DataGridViewColumnKlasa reprezentuje kolumnę logiczną w DataGridView kontrolce.The DataGridViewColumn class represents a logical column in a DataGridView control. Możesz pobrać kolumny za pomocą Columns kolekcji kontrolki.You can retrieve columns through the Columns collection of the control.

W przeciwieństwie do DataGridViewRow , który zawiera rzeczywistą kolekcję komórek w DataGridView , DataGridViewColumn jest używany głównie do dostosowywania wyglądu i zachowania interfejsu użytkownika (UI) kolumny, takich jak szerokość kolumny i styl komórki.Unlike a DataGridViewRow, which contains the actual collection of cells in a DataGridView, DataGridViewColumn is used mainly to adjust the appearance and behavior of the column user interface (UI), such as column width and cell style. Aby uzyskać więcej informacji na temat stylów komórek, zobacz style komórek w kontrolce DataGridView Windows Forms.For more information about cell styles, see Cell Styles in the Windows Forms DataGridView Control.

Typy, które pochodzą od DataGridViewColumn zazwyczaj inicjują CellTemplate Właściwość do nowego wystąpienia typu powiązanego pochodnego od DataGridViewCell klasy.Types that derive from DataGridViewColumn typically initialize the CellTemplate property to a new instance of a related type derived from the DataGridViewCell class. Wszystkie właściwości kolumn, które odnoszą się do wyglądu lub zachowania poszczególnych komórek są otokami dla odpowiednich właściwości komórki szablonu.Any column properties that relate to the appearance or behavior of individual cells are wrappers for the corresponding properties of the template cell. Zmiana jednej z tych właściwości w kolumnie powoduje automatyczne zmianę wartości w szablonie komórki i we wszystkich komórkach w kolumnie.Changing one of these properties on the column automatically changes the value on the cell template and on all cells in the column. Aby zastąpić określoną wartość dla poszczególnych komórek, należy ustawić wartości komórki po ustawieniu wartości kolumny.To override the specified value for individual cells, set the cell values after you set the column value.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Gdy pochodzą z DataGridViewColumn i dodajesz nowe właściwości do klasy pochodnej, pamiętaj, aby zastąpić metodę, Clone() Aby skopiować nowe właściwości podczas operacji klonowania.When you derive from DataGridViewColumn and add new properties to the derived class, be sure to override the Clone() method to copy the new properties during cloning operations. Należy również wywołać metodę klasy bazowej, Clone() Aby właściwości klasy bazowej były kopiowane do nowej komórki.You should also call the base class's Clone() method so that the properties of the base class are copied to the new cell.

Konstruktory

DataGridViewColumn()

Inicjuje nowe wystąpienie DataGridViewColumn klasy do stanu domyślnego.Initializes a new instance of the DataGridViewColumn class to the default state.

DataGridViewColumn(DataGridViewCell)

Inicjuje nowe wystąpienie DataGridViewColumn klasy przy użyciu istniejącego DataGridViewCell jako szablonu.Initializes a new instance of the DataGridViewColumn class using an existing DataGridViewCell as a template.

Właściwości

AutoSizeMode

Pobiera lub ustawia tryb, w którym kolumna automatycznie dostosowuje swoją szerokość.Gets or sets the mode by which the column automatically adjusts its width.

CellTemplate

Pobiera lub ustawia szablon używany do tworzenia nowych komórek.Gets or sets the template used to create new cells.

CellType

Pobiera typ czasu wykonywania szablonu komórki.Gets the run-time type of the cell template.

ContextMenuStrip

Pobiera lub ustawia menu skrótów dla kolumny.Gets or sets the shortcut menu for the column.

DataGridView

Pobiera DataGridView kontrolkę skojarzoną z tym elementem.Gets the DataGridView control associated with this element.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
DataPropertyName

Pobiera lub ustawia nazwę właściwości źródła danych lub kolumny bazy danych, z którą DataGridViewColumn jest powiązana.Gets or sets the name of the data source property or database column to which the DataGridViewColumn is bound.

DefaultCellStyle

Pobiera lub ustawia domyślny styl komórki kolumny.Gets or sets the column's default cell style.

DefaultHeaderCellType

Pobiera lub ustawia typ czasu wykonywania domyślnej komórki nagłówka.Gets or sets the run-time type of the default header cell.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
Displayed

Pobiera wartość wskazującą, czy pasmo jest aktualnie wyświetlane na ekranie.Gets a value indicating whether the band is currently displayed onscreen.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
DisplayIndex

Pobiera lub ustawia kolejność wyświetlania kolumny względem aktualnie wyświetlanych kolumn.Gets or sets the display order of the column relative to the currently displayed columns.

DividerWidth

Pobiera lub ustawia szerokość (w pikselach) rozdzielacza kolumny.Gets or sets the width, in pixels, of the column divider.

FillWeight

Pobiera lub ustawia wartość reprezentującą szerokość kolumny, gdy jest ona w trybie wypełniania względem szerokości innych kolumn trybu wypełniania w formancie.Gets or sets a value that represents the width of the column when it is in fill mode relative to the widths of other fill-mode columns in the control.

Frozen

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kolumna będzie przenoszona, gdy użytkownik przewija formant w DataGridView poziomie.Gets or sets a value indicating whether a column will move when a user scrolls the DataGridView control horizontally.

HasDefaultCellStyle

Pobiera wartość wskazującą, czy DefaultCellStyle Właściwość została ustawiona.Gets a value indicating whether the DefaultCellStyle property has been set.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
HeaderCell

Pobiera lub ustawia wartość DataGridViewColumnHeaderCell reprezentującą nagłówek kolumny.Gets or sets the DataGridViewColumnHeaderCell that represents the column header.

HeaderCellCore

Pobiera lub ustawia komórkę nagłówka DataGridViewBand .Gets or sets the header cell of the DataGridViewBand.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
HeaderText

Pobiera lub ustawia tekst podpisu w komórce nagłówka kolumny.Gets or sets the caption text on the column's header cell.

Index

Pobiera względną pozycję pasma w DataGridView kontrolce.Gets the relative position of the band within the DataGridView control.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
InheritedAutoSizeMode

Pobiera tryb ustalania wielkości dla kolumny.Gets the sizing mode in effect for the column.

InheritedStyle

Pobiera styl komórki aktualnie zastosowany do kolumny.Gets the cell style currently applied to the column.

IsDataBound

Pobiera wartość wskazującą, czy kolumna jest powiązana ze źródłem danych.Gets a value indicating whether the column is bound to a data source.

IsRow

Pobiera wartość wskazującą, czy pasmo reprezentuje wiersz.Gets a value indicating whether the band represents a row.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
MinimumWidth

Pobiera lub ustawia minimalną szerokość kolumny w pikselach.Gets or sets the minimum width, in pixels, of the column.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę kolumny.Gets or sets the name of the column.

ReadOnly

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może edytować komórki kolumny.Gets or sets a value indicating whether the user can edit the column's cells.

Resizable

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy rozmiar kolumny jest zmienny.Gets or sets a value indicating whether the column is resizable.

Selected

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pasmo jest w wybranym stanie interfejsu użytkownika.Gets or sets a value indicating whether the band is in a selected user interface (UI) state.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
Site

Pobiera lub ustawia lokację kolumny.Gets or sets the site of the column.

SortMode

Pobiera lub ustawia tryb sortowania dla kolumny.Gets or sets the sort mode for the column.

State

Pobiera stan interfejsu użytkownika elementu.Gets the user interface (UI) state of the element.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
Tag

Pobiera lub ustawia obiekt, który zawiera dane do skojarzenia z pasmem.Gets or sets the object that contains data to associate with the band.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
ToolTipText

Pobiera lub ustawia tekst używany dla etykietek narzędzi.Gets or sets the text used for ToolTips.

ValueType

Pobiera lub ustawia typ danych wartości w komórkach kolumny.Gets or sets the data type of the values in the column's cells.

Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kolumna jest widoczna.Gets or sets a value indicating whether the column is visible.

Width

Pobiera lub ustawia bieżącą szerokość kolumny.Gets or sets the current width of the column.

Metody

Clone()

Tworzy dokładną kopię tego pasma.Creates an exact copy of this band.

Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element DataGridViewBand.Releases all resources used by the DataGridViewBand.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element DataGridViewBand i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the DataGridViewBand and optionally releases the managed resources.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetPreferredWidth(DataGridViewAutoSizeColumnMode, Boolean)

Oblicza idealną szerokość kolumny na podstawie określonych kryteriów.Calculates the ideal width of the column based on the specified criteria.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnDataGridViewChanged()

Wywoływana, gdy pasek jest skojarzony z innym DataGridView .Called when the band is associated with a different DataGridView.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
RaiseCellClick(DataGridViewCellEventArgs)

Podnosi CellClick zdarzenie.Raises the CellClick event.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
RaiseCellContentClick(DataGridViewCellEventArgs)

Podnosi CellContentClick zdarzenie.Raises the CellContentClick event.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
RaiseCellContentDoubleClick(DataGridViewCellEventArgs)

Podnosi CellContentDoubleClick zdarzenie.Raises the CellContentDoubleClick event.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
RaiseCellValueChanged(DataGridViewCellEventArgs)

Podnosi CellValueChanged zdarzenie.Raises the CellValueChanged event.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
RaiseDataError(DataGridViewDataErrorEventArgs)

Podnosi DataError zdarzenie.Raises the DataError event.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
RaiseMouseWheel(MouseEventArgs)

Podnosi MouseWheel zdarzenie.Raises the MouseWheel event.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
ToString()

Pobiera ciąg opisujący kolumnę.Gets a string that describes the column.

Zdarzenia

Disposed

Występuje, gdy DataGridViewColumn zostanie usunięty.Occurs when the DataGridViewColumn is disposed.

Dotyczy

Zobacz też