DataGridViewDataErrorEventArgs(Exception, Int32, Int32, DataGridViewDataErrorContexts) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataGridViewDataErrorEventArgs.Initializes a new instance of the DataGridViewDataErrorEventArgs class.

public:
 DataGridViewDataErrorEventArgs(Exception ^ exception, int columnIndex, int rowIndex, System::Windows::Forms::DataGridViewDataErrorContexts context);
public DataGridViewDataErrorEventArgs (Exception exception, int columnIndex, int rowIndex, System.Windows.Forms.DataGridViewDataErrorContexts context);
new System.Windows.Forms.DataGridViewDataErrorEventArgs : Exception * int * int * System.Windows.Forms.DataGridViewDataErrorContexts -> System.Windows.Forms.DataGridViewDataErrorEventArgs
Public Sub New (exception As Exception, columnIndex As Integer, rowIndex As Integer, context As DataGridViewDataErrorContexts)

Parametry

exception
Exception

Wyjątek, który wystąpił.The exception that occurred.

columnIndex
Int32

Indeks kolumny komórki, która wywołała DataError .The column index of the cell that raised the DataError.

rowIndex
Int32

Indeks wiersza komórki, która wywołała DataError .The row index of the cell that raised the DataError.

context
DataGridViewDataErrorContexts

Bitowa kombinacja DataGridViewDataErrorContexts wartości wskazujących kontekst, w którym wystąpił błąd.A bitwise combination of DataGridViewDataErrorContexts values indicating the context in which the error occurred.

Dotyczy

Zobacz też