DataGridViewDataErrorEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia DataError.Provides data for the DataError event.

public ref class DataGridViewDataErrorEventArgs : System::Windows::Forms::DataGridViewCellCancelEventArgs
public class DataGridViewDataErrorEventArgs : System.Windows.Forms.DataGridViewCellCancelEventArgs
type DataGridViewDataErrorEventArgs = class
  inherit DataGridViewCellCancelEventArgs
Public Class DataGridViewDataErrorEventArgs
Inherits DataGridViewCellCancelEventArgs
Dziedziczenie

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak odpowiedzieć na informacje dostarczone przez DataGridViewDataErrorEventArgs klasę.The following code example demonstrates how to respond to information provided by the DataGridViewDataErrorEventArgs class. Ten przykład jest częścią większego przykładu dostępnego w DataGridViewComboBoxColumn temacie Omówienie klas.This example is part of a larger example available in the DataGridViewComboBoxColumn class overview topic.

private:
  void DataGridView1_DataError(Object^ sender, DataGridViewDataErrorEventArgs^ anError)
  {

    MessageBox::Show("Error happened " + anError->Context.ToString());

    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::Commit)
    {
      MessageBox::Show("Commit error");
    }
    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::CurrentCellChange)
    {
      MessageBox::Show("Cell change");
    }
    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::Parsing)
    {
      MessageBox::Show("parsing error");
    }
    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::LeaveControl)
    {
      MessageBox::Show("leave control error");
    }

    if (dynamic_cast<ConstraintException^>(anError->Exception) != nullptr)
    {
      DataGridView^ view = (DataGridView^)sender;
      view->Rows[anError->RowIndex]->ErrorText = "an error";
      view->Rows[anError->RowIndex]->Cells[anError->ColumnIndex]->ErrorText = "an error";

      anError->ThrowException = false;
    }
  }
private void DataGridView1_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs anError)
{

  MessageBox.Show("Error happened " + anError.Context.ToString());

  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.Commit)
  {
    MessageBox.Show("Commit error");
  }
  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.CurrentCellChange)
  {
    MessageBox.Show("Cell change");
  }
  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.Parsing)
  {
    MessageBox.Show("parsing error");
  }
  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.LeaveControl)
  {
    MessageBox.Show("leave control error");
  }

  if ((anError.Exception) is ConstraintException)
  {
    DataGridView view = (DataGridView)sender;
    view.Rows[anError.RowIndex].ErrorText = "an error";
    view.Rows[anError.RowIndex].Cells[anError.ColumnIndex].ErrorText = "an error";

    anError.ThrowException = false;
  }
}
Private Sub DataGridView1_DataError(ByVal sender As Object, _
ByVal e As DataGridViewDataErrorEventArgs) _
Handles DataGridView1.DataError

  MessageBox.Show("Error happened " _
    & e.Context.ToString())

  If (e.Context = DataGridViewDataErrorContexts.Commit) _
    Then
    MessageBox.Show("Commit error")
  End If
  If (e.Context = DataGridViewDataErrorContexts _
    .CurrentCellChange) Then
    MessageBox.Show("Cell change")
  End If
  If (e.Context = DataGridViewDataErrorContexts.Parsing) _
    Then
    MessageBox.Show("parsing error")
  End If
  If (e.Context = _
    DataGridViewDataErrorContexts.LeaveControl) Then
    MessageBox.Show("leave control error")
  End If

  If (TypeOf (e.Exception) Is ConstraintException) Then
    Dim view As DataGridView = CType(sender, DataGridView)
    view.Rows(e.RowIndex).ErrorText = "an error"
    view.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex) _
      .ErrorText = "an error"

    e.ThrowException = False
  End If
End Sub

Uwagi

Obsługa DataError zdarzenia umożliwia obsługę wyjątków zgłaszanych przez kod poza formantem (na przykład przez zewnętrzne źródło danych).Handling the DataError event lets you handle exceptions thrown by code outside your control (for example, by an external data source). Użyj Context właściwości, aby określić stan w DataGridView momencie wyjątku.Use the Context property to determine the state of the DataGridView at the time of the exception. Użyj Exception właściwości, aby pobrać dane wyjątku.Use the Exception property to retrieve the exception data. Jeśli chcesz obsłużyć wyjątek przez dodatkowe procedury obsługi zdarzeń, ustaw ThrowException Właściwość na true .If you want to handle the exception by additional event handlers, set the ThrowException property to true.

ColumnIndexWłaściwości i RowIndex zwykle wskazują komórkę, w której wystąpił błąd danych.The ColumnIndex and RowIndex properties normally indicate the cell in which the data error occurred. Gdy błąd wystąpi w zewnętrznym źródle danych, źródło danych może nie podawać kolumny, w której wystąpił błąd.When the error occurs in an external data source, however, the data source may not provide the column in which the error occurred. W tym przypadku ColumnIndex Właściwość zwykle wskazuje kolumnę bieżącej komórki w momencie błędu.In this case, the ColumnIndex property typically indicates the column of the current cell at the time of the error.

Konstruktory

DataGridViewDataErrorEventArgs(Exception, Int32, Int32, DataGridViewDataErrorContexts)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataGridViewDataErrorEventArgs.Initializes a new instance of the DataGridViewDataErrorEventArgs class.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
ColumnIndex

Pobiera indeks kolumny komórki, dla którego występuje zdarzenie.Gets the column index of the cell that the event occurs for.

(Odziedziczone po DataGridViewCellCancelEventArgs)
Context

Pobiera szczegółowe informacje o stanie wystąpienia DataGridView błędu.Gets details about the state of the DataGridView when the error occurred.

Exception

Pobiera wyjątek, który reprezentuje błąd.Gets the exception that represents the error.

RowIndex

Pobiera indeks wiersza komórki, dla którego występuje zdarzenie.Gets the row index of the cell that the event occurs for.

(Odziedziczone po DataGridViewCellCancelEventArgs)
ThrowException

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zgłosić wyjątek po DataGridViewDataErrorEventHandler zakończeniu delegata.Gets or sets a value indicating whether to throw the exception after the DataGridViewDataErrorEventHandler delegate is finished with it.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też