DataGridViewElement.State Właściwość

Definicja

Pobiera stan interfejsu użytkownika elementu.Gets the user interface (UI) state of the element.

public:
 virtual property System::Windows::Forms::DataGridViewElementStates State { System::Windows::Forms::DataGridViewElementStates get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.Windows.Forms.DataGridViewElementStates State { get; }
member this.State : System.Windows.Forms.DataGridViewElementStates
Public Overridable ReadOnly Property State As DataGridViewElementStates

Wartość właściwości

DataGridViewElementStates

Bitowa kombinacja wartości DataGridViewElementStates reprezentujących stan.A bitwise combination of the DataGridViewElementStates values representing the state.

Atrybuty

Uwagi

Stany określone przez wartości DataGridViewElementStates są wymuszane przez interfejs użytkownika, ale mogą być programowo zastąpione.The states specified by the DataGridViewElementStates values are enforced by the UI but may be programmatically overruled.

Dotyczy

Zobacz też