DataGridViewLinkCell.Clone Metoda

Definicja

Tworzy dokładną kopię tej komórki.Creates an exact copy of this cell.

public:
 override System::Object ^ Clone();
public override object Clone ();
override this.Clone : unit -> obj
Public Overrides Function Clone () As Object

Zwraca

Object

Object reprezentujący sklonowany DataGridViewLinkCell.An Object that represents the cloned DataGridViewLinkCell.

Uwagi

Zastąp metodę Clone za każdym razem, gdy dziedziczysz od DataGridViewLinkCell i dodasz nowe właściwości do klasy pochodnej.Override the Clone method whenever you derive from DataGridViewLinkCell and add new properties to the derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania Clone() w klasie pochodnej należy wywołać metodę Clone() klasy bazowej, tak aby właściwości klasy bazowej były kopiowane do nowej komórki, i należy pamiętać, aby skopiować wartości wszystkich właściwości, które zostały dodane do klasy pochodnej.When overriding Clone() in a derived class, call the base class's Clone() method so that the properties of the base class are copied to the new cell, and be sure to also copy the values of any properties that were added to the derived class.

Dotyczy

Zobacz też