DataGridViewLinkCell.CreateAccessibilityInstance Metoda

Definicja

Tworzy nowy dostępny obiekt dla DataGridViewLinkCell.Creates a new accessible object for the DataGridViewLinkCell.

protected:
 override System::Windows::Forms::AccessibleObject ^ CreateAccessibilityInstance();
protected override System.Windows.Forms.AccessibleObject CreateAccessibilityInstance ();
override this.CreateAccessibilityInstance : unit -> System.Windows.Forms.AccessibleObject
Protected Overrides Function CreateAccessibilityInstance () As AccessibleObject

Zwraca

AccessibleObject

Nowe DataGridViewLinkCell.DataGridViewLinkCellAccessibleObject dla DataGridViewLinkCell.A new DataGridViewLinkCell.DataGridViewLinkCellAccessibleObject for the DataGridViewLinkCell.

Uwagi

Jeśli metoda CreateAccessibilityInstance nie zostanie jawnie wywołana, zostanie ona wywołana, gdy odwołanie do właściwości DataGridViewLinkCell.DataGridViewLinkCellAccessibleObject.If you do not explicitly call the CreateAccessibilityInstance method, it will be called when the DataGridViewLinkCell.DataGridViewLinkCellAccessibleObject property is referenced.

Uwaga

Aby uzyskać lub ustawić AccessibilityObject, należy dodać odwołanie do zestawu Accessibility zainstalowanego z .NET Framework.To get or set AccessibilityObject, you must add a reference to the Accessibility assembly installed with the .NET Framework.

Dotyczy

Zobacz też